/údaje na stránke budú priebežne aktualizované a dopĺňané novým obsahom/

Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os č. 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Prioritná os č. 3 prispieva k tematickému cieľu č. 8 Podpora udržateľnej zamestnanosti a mobility pracovnej sily. Spektrum navrhovaných opatrení bude prispievať k riešeniu aktuálnych potrieb a nedostatkov v kultúrnom a kreatívnom sektore a bude mať pozitívny dopad na uplatnenie kreatívnych talentov na trhu. V oblasti podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu regióny SR (na úrovni NUTS 3) vykazujú podobné štrukturálne problémy a potreby, k riešeniu ktorých intervencie tejto prioritnej osi prispejú. Z toho dôvodu táto prioritná os pokrýva všetky kategórie regiónov v SR, t. j. Bratislavský kraj ako región hlavného mesta a viac rozvinutý región a ostatných sedem krajov ako menej rozvinuté regióny.

Špecifickým cieľom 3.1 je stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talent a netechnologických inovácií.

 

Publikované dňa 25. 7. 2016 / SO IROP pre PO3

Posledná aktualizácia: 23.09.2016 / SORK
Linky