Zverejnenie kodifikovanej podoby

Bratislava 13. júna 2014
Číslo: MK – 1973/2014-110/10343

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
podľa § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov
schvaľuje
kodifikovanú podobu štátneho jazyka obsiahnutú v týchto kodifikačných príručkách:

 

a) Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava, Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 4. vydanie 2013,
b) Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava, Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 4. vydanie 2003,
c) Kráľ, Á.: Pravidlá slovenskej výslovnosti. Martin, Matica slovenská, 2. vydanie 2009,
d) Ružička, J. a kolektív: Morfológia slovenského jazyka. Bratislava, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1966.

V uvedených kodifikačných príručkách sú zahrnuté všeobecne platné a všeobecne záväzné normy slovenského spisovného jazyka. Zrušuje sa dokument č. MK 3707/2013-110/23267 o vyhlásení kodifikovanej podoby štátneho jazyka z 19. decembra 2013.

 

Marek Maďarič
minister kultúry v. r.

Posledná aktualizácia: 10.07.2014 / OI
Linky