Divadlo

Divadelné prejavy na území Slovenska možno doložiť už od raného stredoveku. V ľudových vrstvách sa rozvíjali mnohoraké formy divadla. Z neho sa dodnes zachovali početné prejavy dokazujúce jeho starobylý slovanský pôvod a východiskové magické či obradové funkcie. V období renesancie a baroka pokračoval divadelný život najmä na školách. Strediskami rozvíjajúceho sa divadla sa stali viaceré významné protestantské školy, v katolíckom školstve bola dôležitá epocha jezuitského a piaristického divadla. V 18. a 19. storočí sa divadelný život v niektorých oblastiach formoval ako multijazykový. Profesionálne vystupovali najmä nemecké, neskôr aj maďarské spoločnosti. Niektoré z nich (nemecké a talianske) začali hrať i s marionetami. K nim sa pridali aj českí kočovní bábkari. Roku 1878 založil Ján Stražan tradíciu slovenského kočovného bábkarstva. Uvedenie Chalupkovho Kocúrkova v Liptovskom Mikuláši v roku 1830 sa považuje za vznik slovenskej divadelnej kultúry. Súvisí s národne a kultúrne podmieneným procesom národného obrodenia. Divadlo v ňom zohrávalo aktivizačnú úlohu, v daných podmienkach sa však mohlo rozvíjať iba na ochotníckej báze. Intenzívnejší rozvoj slovenského ochotníckeho divadla až do roku 1918 podnecovala najmä slovenská prevažne komediálna dramatika. Jej úroveň dvíhalo množstvo talentovaných hercov. Pôvodná dramatická literatúra a nemalé herecké zázemie prispievali k vzniku a rozvoju slovenského profesionálneho divadelného umenia.

V roku 1920 bola založené jedna z najvýznamnejších slovenských kultúrnych ustanovizní – Slovenské národné divadlo v Bratislave. Okrem SND je Ministerstvo kultúry SR zriaďovateľom aj Štátneho divadla Košice (založené v roku 1945), Štátnej opery v Banskej Bystrici (založená v roku 1959) a Divadla Nová scéna (založená v roku 1946) v Bratislave. Po roku 1945 bol na Slovensku zaznamenaný aj rozvoj regionálneho divadelného života, ktorý bol postupne zavŕšený aj dobudovaním rozsiahlejšej siete profesionálnych divadiel, vrátane divadiel národnostných menšín, bábkových divadiel i divadiel pre deti a mládež. V súčasnosti pozostáva divadelná sieť predovšetkým z vyše dvadsiatich stálych, subvencovaných profesionálnych divadiel zo štátnych či verejných zdrojov a  množstva nezávislých divadelných súborov. Na Slovensku existuje tiež viacero divadelných festivalov.

Divadelný ústav (založený v roku 1969) v Bratislave je celoslovenskou odbornou inštitúciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ktorá sa zaoberá komplexným výskumom, dokumentáciou a poskytovaním informácii vo vzťahu k divadelnej kultúre na Slovensku od vzniku prvej profesionálnej scény v roku 1920.

Ústav divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied pôsobí v oblasti vedy a výskumu, zároveň je aj vydavateľom revue dramatických umení Slovenské divadlo.

Národné osvetové centrum je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky ktorá zabezpečuje funkciu celoslovenského odborno-metodického pracoviska pre kultúrno-osvetovú činnosť. Metodicky spolupracuje s amatérskymi divadlami a súbormi, je vyhlasovateľom a garantom celoštátnych postupových prehliadok v danej oblasti, vydáva mesačník pre ochotnícke a profesionálne divadlo Javisko.

Výchovu a vzdelávanie budúcich profesionálov pre oblasti divadla zabezpečuje predovšetkým Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Akadémia umení v Banskej Bystrici a konzervatóriá v Bratislave a v Košiciach.

Vo sfére divadla pôsobia aj rôzne nezávislé mimovládne organizácie, profesijné a umelecké zoskupenia.

Posledná aktualizácia: 23.08.2017 / SUŠJ
Linky