Umelecké fondy

  • Fond výtvarných umení (ďalej len FVU) pôsobí v Slovenskej republike vo sfére výtvarného umenia nepretržite od roku 1954. Zákonom Národnej rady SR č. 13/1993 Zb. o umeleckých fondoch bol zriadený FVU ako národno-kultúrna a verejnoprávna inštitúcia zameraná na podporu, osvetu a propagáciu tvorivých činností v oblasti pôvodnej výtvarnej a architektonickej tvorby, reštaurátorstva, úžitkového umenia, ako aj výtvarnej teórie a kritiky. Fond spravuje 13-členná rada zložená zo zástupcov výtvarných umelcov, architektov a teoretikov, delegovaných prostredníctvom umeleckých združení a spolkov. Hlavným poslaním FVU je podporná činnosť v zmysle Zásad podpornej činnosti, v rámci ktorej sa poskytujú priame finančné príspevky tvorivým pracovníkom formou štipendií (individuálnych tvorivých štipendií na novú tvorbu podľa tematických zámerov autorov, absolventských štipendií mladým absolventom umeleckých škôl a sympoziálnych štipendií na účasť na medzinárodných tvorivých sympóziách), odmien a príspevkov na výstavy, študijné pobyty, účasť na kongresoch a iných odborných profesijných podujatiach v zahraničí a príspevky na zriadenie ateliérov. Súčasťou podpornej činnosti je aj sociálna podpora poskytovaná formou pravidelných mesačných príspevkov na doplnenie dôchodku nielen tvorivým pracovníkom, ale aj vdovám po tvorivých pracovníkoch, jednorazových finančných príspevkov na preklenutie finančnej tiesne spôsobenej napr. dlhodobou chorobou, ďalej úhrada liečebných nákladov v kúpeľných sanatóriách, ako aj príspevky na rekreačný pobyt v zariadeniach FVU, a to aj rodinným príslušníkom. Prostredníctvom Ochrannej organizácie autorskej zabezpečuje právne a poradenské služby autorom výtvarných a architektonických diel
  • Hudobný fond je verejnoprávna inštitúcia na podporu tvorivej činnosti v oblasti hudobného umenia.
  • Literárny fond  je národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia, ktorá bola zriadená  podľa zákona 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch. Hlavným poslaním fondu je podporovať pôvodnú umeleckú a inú slovesnú tvorbu vrátane vedeckej a odbornej literatúry, žurnalistiky, umeleckého, vedeckého i odborného prekladu a tvorivej činnosti v oblasti divadla, rozhlasu, zábavného umenia, filmu a televízie. Finančným základom hospodárenia fondu sú príspevky príjemcov autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov, príspevky za použitie voľných diel, príspevky používateľov diel a príspevky z odmien a náhrad výrobcov a dovozcov nenahratých nosičov zvukového a zvukovoobrazového záznamu a snímok a z odmien a náhrad požičiavateľov snímok, zvukových záznamov, snímok videogramov a snímok kinematografických diel. Fond nečerpá finančné prostriedky zo  štátneho rozpočtu. Ide predovšetkým o zdroje mimo štátneho rozpočtu, ktoré sa vytvárajú v oblasti kultúry. Spôsob využitia takto získaných finančných prostriedkov upravuje štatút fondu.

 

Nové verejnoprávne inštitúcie na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu – určené pre neštátne subjekty:

Posledná aktualizácia: 03.01.2018 / SUŠJ
Linky