Výtvarný život na Slovensku

Výtvarné tradície Slovenska siahajúce hlboko do minulosti zaznamenali výrazný rozkvet v sugestívnom, no zároveň hlboko ľudskom prejave gotiky, v okázalej nádhere a pátose baroka, v prebúdzajúcom sa národnom povedomí 19. storočia sprevádzanom záujmom o klasicizmus, romantizmus, historizmus i realizmus. Medzivojnové obdobie minulého storočia, neskôr obdobie konca 60. rokov znamenali pre výtvarné umenie výrazný posun a položili základy súčasného výtvarného prejavu. Odstránenie duchovných bariér a otvorenie hraníc s Európou a svetom prinieslo slovenskému výtvarnému umeniu nielen možnosť prijímať cenné podnety zvonka, ale aj predstaviť zahraničiu hodnoty našej výtvarnej kultúry. Výtvarné dianie na Slovensku je neobyčajne pestré, prelína sa v ňom úsilie niekoľkých generačných vrstiev a množstvo názorových orientácii, siahajúcich od klasických tendencií, nadväzujúcich na avantgardu konca 60. rokov, až po intermediálne disciplíny a postupy, využívajúce možnosti počítačovej techniky a videa. Súčasné slovenské výtvarné umenie prezentujú stovky autorov, zväčša absolventov bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení a Akadémie umení v Banskej Bystrici. Výtvarné dianie na Slovensku organizujú rôzne umelecké a profesijné organizácie, záujmové združenia, nadácie, štátne galérie, galérie regionálneho charakteru i súkromné galérie. Významný podiel na prezentácii výtvarného umenia má Slovenská národná galéria (SNG), Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici, Považská galéria umenia v Žiline, Galéria Jozefa Koniarka v Trnave, Východoslovenská galéria v Košiciach, Galéria mesta Bratislavy, Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Tatranská galéria v Poprade, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne a ďalšie regionálne i mestské galérie. Niektoré z galérií sa postupne vyprofilovali – priestor na experimentálnu tvorbu a prezentáciu poskytuje napríklad, At Home Gallery (synagóga Šamorín) a Tranzit, mladé umenie prezentuje Galéria Medium pri Vysokej škole výtvarných umení, úžitkové umenie K Gallery v Bratislave.

Fotografické dianie na Slovensku je prezentované prostredníctvom aktivít väčších či menších záujmových združení. Medzi nimi dominuje už niekoľko rokov občianske združenie FOTOFO, ktoré organizuje od roku  1991 pravidelne v novembri medzinárodný festival Mesiac fotografie, s  desiatkami výstav a konferencií. Dominantné postavenie patrí Stredoeurópskemu domu fotografie v Bratislave, ktorého dlhodobým cieľom je vytváranie priestoru na medzinárodnú spoluprácu a vybudovanie Múzea slovenskej fotografie. Inštitúcia sa preto v súčasnosti venuje organizovaniu výstav, edukačnej, publikačnej a zbierkotvornej činnosti a zároveň má informačný a dokumentačný charakter.

Dizajn. Starostlivosť o ochranu kultúrneho dedičstva v oblasti dizajnu a príležitostnú propagáciu dizajnu výstavami kontinuálne zabezpečovali a stále zabezpečujú dve zbierkotvorné inštitúcie etablované pred rokom 1989 – Slovenská národná galéria (zbierka úžitkového umenia) a Slovenské technické múzeum (STM) v Košiciach (oddelenie priemyselného dizajnu). V roku 1991 bolo podľa vzoru podobných inštitúcií v rozvinutých krajinách EÚ založené Slovenské centrum dizajnu (SCD), ktoré plní predovšetkým úlohu dokumentačného, informačného, propagačného, edičného a študijného pracoviska s celoslovenskou pôsobnosťou. SCD je tiež hlavným organizátorom celoštátnej súťaže Národná cena za dizajn, vydavateľom časopisu Designum a zástupcom Slovenskej republiky v najvýznamnejších medzinárodných mimovládnych organizáciách.  Popri SCD, SNG a STM  sa komorným výstavným aktivitám zameraným na dizajn venuje Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) – Design štúdio ÚĽUV i viaceré malé komorné a regionálne galérie.

Architektúra je jedným z najdôležitejších prvkov nášho hmotného kultúrneho dedičstva. Ako súčasť architektúry strednej Európy má dlhodobú tradíciu a kvalitu, ktorej však v minulosti ublížili niektoré stavebné činy. Systematický základný výskum v oblasti architektúry na Slovensku vykonáva Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied, ako aj všetky architektonické vysoké školy a fakulty. Z inštitucionálneho hľadiska architektúra nie je zásadným spôsobom spravovaná, pretože jej realizácia a existencia sa zabezpečuje v rezorte dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Na jej kultúrnu úroveň však vplývajú dve významné profesijné zoskupenia – Slovenská komora architektov (SKA) a Spolok architektov Slovenska (SAS). Nevyhnutným momentom zvyšovania kvality architektonických diel je ich oceňovanie prostredníctvom národných súťaží.

Teória a kritika umenia. Najstaršou inštitúciou, ktorá sa špecializuje na vedecký výskum dejín umenia a architektúry na Slovensku, je Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied. Aktuálnym otázkam teórie a kritiky moderného a súčasného umeniasa venuje od roku 1994 slovenská sekcia AICA, ktorá je súčasťou Medzinárodnej asociácie kritikov umenia (Association internationale des critiques d´art) so sídlom v Paríži. Jej činnosť je zameraná na podporu kritického myslenia v oblasti aktuálneho vizuálneho umenia doma i v medzinárodnom kontexte.

Periodická a neperiodická literatúra predstavuje v štruktúre výtvarnej kultúry nezastupiteľné miesto. Najstarším výtvarným časopisom na Slovensku bol od roku 1956 Výtvarný život, ktorý však v roku 1995 zanikol. V súčasnosti na Slovensku vychádza niekoľko odborných periodík. Výtvarné umenie mapuje FLASH ART a Profil, fotografiu IMAGO, dizajn Designum a RUD, architektúru ARCH a Projekt. Publikácie o výtvarnom umení – katalógy, monografie, encyklopedické diela vznikajú z iniciatívy štátnych i súkromných vydavateľstiev, občianskych združení a jednotlivcov.

Linky