Najčastejšie jazykové nedostatky v úradných dokumentoch

 

Nesprávne alebo nevhodne
použité výrazy

Správne

A
aerosol
anesteziológ
antidatovať
auditor
autentičnosť


aerosól
anestéziológ
antedatovať
audítor
autentickosť

B
báger
bežné
číslo
bitumen, bitumenový


bager, rýpadlo
poradové
číslo
bitúmen, bitúmenový

C
cestou
súdu, ministerstva
cez to všetko
cyrilometodejský
čas od času
čiastka
(na rekonštrukciu sa použila čiastka 948 tis. korún)

činiť: suma činí


prostredníctvom
súdu, ministerstva
nap
riek tomu
cyrilo-metodský, cyrilo-metodovský
z času na čas, občas
suma
(čiastka - časť celku, t. j. správne hovoríme: na rekonštrukciu sa použila suma 948 tis. korún, ale aj použilo sa 148 tis. korún)
suma
predstavuje, robí, je

D
dátum: dátom (inštrume
ntál jedn. č)
ďaleko viac
depozičný
diaľnica: diaľníc (depozičný limit)
dispečink
dielčí
dlhodobe
dobyť pohľadávku
dokazovací
materiál
dolupodpísaný
doluuvedený
dopad
(negatívny dopad na zamestnanosť)doposiaľ
doprevádzať, doprovod
dosýťovaný
(dosýťovaný mušt)
došetriť (došetriť priestupok)
došlá pošta
dovolávať sa predpisov
drážny (
drážne teleso)


dátumom

oveľa viac, omnoho viac
depozitný
(depozitný limit)
diaľnic
dispečing
čiastkový
dlhodobo
vymôcť pohľadávku
dôkazový materiál
podpísaný
uvedený
dosah, účinok, vplyv, dôsledok
(dopad = dopadnutie spôsobené spadnutím niečoho niekam, t.j. správne: negatívny vplyv na zamestnanosť)
dosiaľ, posiaľ, doteraz, dodnes
sprevádzať, sprievod
dosycovaný
(dosycovaný mušt)
dovyšetrovať (dovyšetrovať priestupok)
prijatá pošta
od
volávať sa na predpisy
dráhový
(dráhové teleso)

F
fond: fondami
(inštrumentál mn.č.)


fondmi

G
gulička: guličiek
(genitív mn. č. )


guľôčka
: guľôčok

H
hermetičnosť
horeuvedený


hermetickosť
uvedený, pre
dtým uvedený, prv uvedený

I
inšpektoriát
(dopravný inšpektorát)


inšpektorát
(dopravný inšpektorát)

J
jednanie
jednať
(vo vláde, v parlamente)
jedná sa o...
(pričom sa jednalo o také výrobky ako napr. vianočné ozdoby)
jednateľ
jednorázove
jednosmenný
(jednosmenná prevádzka)
je tomu tak
je treba


rokovanie
rokovať
ide o...
(pričom išlo o také výrobky ako napr. vianočné ozdoby)
konateľ, zástupca
jednorazovo
jednozmenný
(jednozmenná prevádzka)
je to tak
treba

K
karantenný
klient: klientami (inštrumentál mn. č.)
kočíkareň
končiť:
predstavenie končí
konkurenciaschopnosť
korešpodencia
krátkodobe


karanténny
klientmi
kočikáreň
končiť sa:
predstavenie sa končí
konkurencieschopnosť
korešpondencia
krátkodobo

M
majetkoprávne, majetko-právne
majetkoprávny, majetko-
právny
materiálnotechnický
manager, menežér
managment, menežment
maštidlá
mimo
zákon
mimo iného
množstevný


majetkovoprávne
majetkovoprávny
materiálno-technický
manažér
manažment
mastidlá, mastivá
mimo
zákona (mimo = predložka s genitívom)
okrem iného
množ
stvový

N
nadobudlý
nájomci
na každý pád
naniesť
pripomienky
napomáhať, napomôcť niečomu
národnohospodársky
neide
neodstraniteľný
nepríjme
nezlúčiteľný
nežiadúci
niekto: niekym


nadobudnutý
nájomcovia
v každom prípade
predložiť, vysloviť
pripomienky
napomáhať, napomôcť niečo (väzba s akuzatívom)
národohospodársky
nejde
neodstrániteľný
neprijme
nezlučiteľný
neželateľný, nežiaduci
niekým

O
obsažený
odchýľka
oko, oká (niečo podobné oku):
ok (genitív mn. č.)
ohľadom

opilosť
opravárenstvo
ošetriť
(v zmluve by mali byť oš
etrené
aj dôsledky odstúpenia od zmluvy)


obsiahnutý
odchýlka
(
genitív mn. č. odchýlok)

ôk
pokiaľ ide o, čo sa týka, vzhľadom na, s ohľadom na, so zreteľom na
opitosť
opravárstvo
upraviť, rozriešiť, vyriešiť
(v zmluve by mali byť vyriešené aj dôsledky odstúpenia od zmluvy)

P
pilotný
(pilotný projekt)

pilotne (projekt je pilotne realizovaný
v stredoslovenskom regióne)
podielať sa
pokiaľ sa týka
portfolio
potencionálny
povolenka
poživatiny
predať
skúsenosti, list
preddavkove
premlčovať
preplatiť
cestovné
presiahly
prevádzkarňa, prevádzkáreň
prevážny
priestorove
prievlečný
(prievlečná stuha)
produkt:
produktami (inštrumentál mn. č.)
profesný
projekt: projektami (inštrumentál mn. č.)


úvodný, uvádzací, testovací, skúšobný
(skúšobný projekt)
skúšobne, na úvod (projekt sa skúšobne realizuje v stredoslovenskom regióne)
podieľať sa
čo sa týka, pokiaľ ide o
portfólio
potenciálny
povolenie
požívatiny
odovzdať
skúsenosti, list
preddavkovo, preddavkom, ako preddavok
premlčiavať
vyplatiť
cestovné
presiahnutý
prevádzkareň
prevažný
priestorovo
prevlečný
(prevlečná stuha)
produktmi
profesijný, profesiový, profesionálny
projektmi

R
rad: v neposlednej rade
rakev
razítko
respektívne
reštrukturizovaný
rozhodčí
(rozhodčí súd)


v neposlednom rade
rakva
pečiatka
respektíve
reštrukturalizovaný
rozhodovací
(rozhodovací súd)

S
skončiť
(program končí poobede)
smenový
sprostiť
viny
stokoruna
šekove
šetrenie
šetriť
štúdijný


skončiť sa
(program sa skončí poobede)
zmenový
zbaviť
viny
stokorunáčka
šekovo, šekom
vyšetrovanie, zisťovanie, prešetrovanie
zisťovať, skúmať, vyšetrovať
študijný

T
tento: tohoto (genitív)
tlačítko
tak
vzácny, tak dobrý


tohto
tlačidlo
taký
vzácny, taký dobrý

U
účel: za účelom zlepšenia
účelove
upresniť
úrok: úrokami (inštrumentál pl.)
ustavený
ustavujúci

 
s cieľom
zlepšenia, na zlepšenie
účelovo
spresniť
úrokmi
ustanovený
ustanovujúci

V
včetne
viď
vydávateľ
výchovnovzdelávací
vyprostiť
vyrúbiť
vzniklý


vrátane, včítane
pozri
vydavateľ
výchovno-vzdelávací
uvoľniť, vyslobodiť
vyrubiť
vzniknutý

Z
začať/ začínať
(podujatie začalo)
zaháji
ť
schôdzu, rokovanie
zákonodárny
záujemca: záujemci
(nominatív mn. č.)
zcudziť, zcudzovať
z časti
(lety, ktoré absolvovali lietadlá NATO z časti nad územím SR)
zmenečne
zmenečník
zušľachťovací
zúžitkovať


začať sa/začínať sa
(podujatie sa začalo)
začať, otvoriť
rokovanie
zákonodarný
záujemcovia
scudziť, scudzovať
sčasti
(lety, ktoré absolvovali lietadlá NATO sčasti nad územím SR)
zmenkovo, zmenkou
zmenkovník
zošľachťovací
zužitkovať

SIPKA HORE

pix link

Spracované na základe podkladov
SKD MK SR
23. 7. 2001