I. Súpis nevhodných slov použitých v legislatívnych textoch

 

NESPRÁVNE

SPRÁVNE

arch

hárok

behom (predl.)
bezvadný

(vymeniť vadnú
vec za bezvadnú)

počas, za, cez, v, v priebehu
bezchybný
; výborný, absolútny, stopercentný, prvotriedny, vzorný, dokonalý, vynikajúci, krásny
(vymeniť chybnú vec za bezchybnú)

cezčas

nadčas

domnenie
došetriť
(došetriť priestupok)

domnienka, predpoklad, dohad
dovyšetrovať
(dovyšetrovať priestupok)

kárny
kázeň
(ohrozená kázeň)
kázenský
kľud

krmelec
krychľový

disciplinárny
disciplína, poriadok
(ohrozená disciplína)
disciplinárny
pokoj, mier, rozvaha, rozvážnosť, odpočívanie, nevzrušenosť
kŕmidlo
kubický
; kockový

merítko

mierka, miera, meradlo, rozsah, rozmer, veľkosť

naviac

navyše, nadmieru, popritom, pritom, okrem, toho, zároveň

náhodilý
náležať
námatkou
námatkový
nemovitosť
nemovitý
(nemovitý majetok)
neobdržať
(neobdržať súhlas)
neopomenuteľný
(neopomenuteľný účastník)
nepostrádateľný
neprevediteľný
nezávadnosť
nezávadný
(nezávadný výrobok)
novonastavší

náhodný
patriť, prislúchať
náhodne, náhodou, skusmo, občas
náhodný, občasný, skusmý
nehnuteľnosť
nehnuteľný
(nehnuteľný majetok)
nedostať, nezískať, nedosiahnuť, neprijať
(nedostať súhlas)
neobíditeľný, nevynechateľný
(neobíditeľný účastník)
nevyhnutný, potrebný, nenahraditeľný, náležitý
neuskutočniteľný, nezrealizovateľný, nevykonateľný
bezchybnosť, neškodnosť, vhodnosť
bezchybný, neškodný, vhod
ný, vyhovujúci, dobrý
(bezchybný, vyhovujúci výrobok)
novovzniknutý

obdržanie
(obdržanie oznámenia)
obdržaný
(obdržaný spis)
obdržať
obnos
obtiažne
obtiažny, obtiažný
odstavec
ohľadne

ohliadka
(miesto ohliadky)
opomenúť
opomenutie
(opomenutie dedičov, vyjadriť vôľu opomenutím)
ostraha

prijatie, prevzatie
(prijatie, prevzatie oznámenia)
prijatý, získaný, prevzatý
(prijatý, prevzatý spis)
dostať, získať, prijať, prevziať, dosiahnuť, nadobudnúť
suma
ťažko, namáhavo, vyčerpávajúco, neľahko, únavne
ťažký, namáhavý, vyčerpávajúci, neľahký, únavný
odsek
pokiaľ ide o, čo sa týka, vzhľadom na, s ohľadom na, so zreteľom na
obhliadka
(miesto obhliadky)
zanedbať, obísť, vynechať, zabudnúť, nekonať
obídenie, vynechanie, zabudnutie, nekonanie
(obídenie, vynechanie dedič
ov, vyjadriť vôľu nekonaním)
ochrana, stráž, stráženie, hliadka, strážca(ozbrojený)???

plnomocenstvo
plnomocnenec
plnomocnenie
pohrešovaný
pohrešuje sa
postrádať
postrádateľný
poťažne
prejednanie, prejednávanie
(prejednanie dedičstva)
prejednať, prejednávať
(úrad prejednáva priestupky)
prejímať
prepážka
prepožičať
(držiteľ prepožičaného bytu)
(prepožičať vyznamenanie)
prešlý

splnomocnenie
splnomocnenec
splnomocnenie
nezvestný, stratený
je nezvestný, hľadá sa
nemať, chýbať
nahraditeľný
prípadne, respektíve, eventuálne
prerokovanie, prerokúvanie
(prerokovanie dedičstva)
prerokovať, prerokúvať
(úrad prerokúva priestupky)
preberať
priehradka, priečinok, okienko
požičať
; zapožičať; udeliť
(držiteľ požičaného bytu)
(udeliť vyznamenanie)
uplynutý, minulý, predchádz
ajúci, predošlý

ráž

kaliber

spála (lek.)
späťvzatie
stání
suť
šit (stavebný šit)
šrauba

šarlach
stiahnutie, odvolanie
(súdne) pojednávanie
; stojisko (miesto), státie (činnosť)
sutina, skálie
odpad (stavebný odpad)
skrutka

tramvajový

električkový

úmluva

dohovor, zmluva, dohoda

vada
(vada predanej veci)
vadne
vadnosť
vadný

chyba, kaz, porucha, nedostatok
(chyba, nedostatok predanej veci)
chybne, poruchovo, poškodene
chybnosť, kazovosť, poruchovosť
chybný, kazový, poruchový, nevyhovujúci, pokazený, poškod
ený

vidimácia

overenie, overovanie (odpisu, kópie listín, dokladov), potvrdenie zhody kópie s originálom

vyporiadanie
vyporiadať (sa)
vyporiadateľ
vyrovnací
(vyrovnacie pojednávanie)
vyslúchnuť
vyslúchnutý
(vyslúchnutý účastník)
vysporiadať
(sa), (majetkové vysporiadanie)

vyrovnanie, porátanie sa, usporiadanie
vyrovnať (sa), porátať sa, usporiadať (sa)
vyrovnávateľ
vyrovnávací
(vyrovnávacie pojednávanie)
vypočuť, podrobiť výsluchu, vypočúvaniu
vypočutý
(vypočutý účastník)
vyrovnať (sa), porátať sa (majetkové vyrovnanie, majetkové usporiadanie)

započať
závada
(závady brániace riadnemu užívaniu)

závadnosť


(zdravotná závadnosť)
závadný

(miestnosti zdraviu závadné)
závierka
závierkový
(závierkový list)
zbytok
znalečné
zosúladiť, zosúlaďovať

začať
chyba, kaz, porucha, nedostatok
(nedostatky, chyby brániace riadnemu používaniu, užívaniu)
chybnosť, kazovosť, poruchovosť, škodlivosť,

nevhodnosť
(zdravotná škodlivosť)
chybný, kazový, poruchový, nevyhovujúci, pokazený, škodlivý
(zdraviu škodlivé miestnosti)
uzávierka
uzávierkový
(uzávierkový list)
zvyšok
znalcovské
zladiť, zlaďovať, dať do súladu, dávať do súladu


II. Súpis výrazov, ktoré sú správne, ale v kontexte zákonov sa používajú nevhodne

CELKOM (prísl.)
(celkom započítať)

spolu, dovedna, celkove
(dovedna, celkove započítať)

DOBA

PODĽA VÝZNAMU:
1. lehota

čakacia doba
koncesná doba
ochranná doba
premlčacia doba
výpovedná doba
záručná doba
náhradná doba
primeraná doba
skúšobná doba
určená doba
stanovená doba
uvedená dob
a
odvolacia doba
podporná doba

čakacia lehota
koncesná lehota
ochranná lehota
premlčacia lehota
výpovedná lehota
záručná lehota
náhradná lehota
primeraná lehota
skúšobná lehota
určená lehota
stanovená lehota
uvedená lehota
odvolacia lehota
podporná lehot
a

 

2. čas, obdobie

doba určitá
doba neurčitá
doba výkonu
doba prevádzkovania
doba zamestnania
doba platenia príspevku
po dobu dlhšiu ako 30 dní
pracovná doba
zdaňovacia doba
účtovná doba

určitý čas
neurčitý čas
čas, obdobie výkonu funkcie
čas, obdobie prevádzkovania
čas, obdobie zamestnania
čas, obdobie platenia príspevku
v čase dlhšom ako 30 dní, dlhšie ako 30 dní
pracovný čas
zdaňovacie obdobie
účtovné obdobie

 

3. čas, počas

po dobu pozastavenia výkonu
po dobu zaškoľovania
po dobu prípravy
po dobu držby

počas, v čase pozastavenia výkonu
počas, v čase zaškoľovania
počas, v čase prípravy
počas, v čase držby

 

4. vypustiť

do doby, než...
po dobu troch rokov
na dobu šiestich mesiacov
počas doby platnosti registrácie

dovtedy, kým...
tri roky
na šesť mesiacov
počas, v čase platnosti registrácie

 

DOJEDNAŤ
(dojednať poistenie)
(dojednaná lehota)
(v dojednanom rozsahu)

dohodnúť
(dohodnúť, uzavrieť poistenie)
(dohodnutá lehota)
(v dohodnutom rozsahu)

DOPAD
(dopad na štátny rozpočet)

dosah, účinok, vplyv
(dosah na štátny rozpočet)

MENOVAŤ
(menovaný do funkcie)

MENOVAŤ vymenovať, vymenúvať
(vymenovaný do funkcie)

MENOVACÍ DEKRÉT

vymenúvací dekrét

NAVÄZOVAŤ

nadväzovať

NEZABAVITEĽNÝ
(nezabaviteľné sumy)

nezhabateľný, neskonfiškovateľný
(nezhabateľné sumy)

PREHLÁSENIE
(písomné prehlásenie)

vyhlásenie
(písomné vyhlásenie)

VRCHNÝ
(vrchný riaditeľ)

hlavný, generálny
(hlavný, generálny riaditeľ)

ZADRŽOVACÍ
(zadržovacie právo)

zádržný
(zádržné právo)

 

Poznámka:

Niektoré sporné termíny (napr. vada) vyskytujúce sa v legislatívnych textoch a označované v kodifikačných príručkách slovenského jazyka ako nesprávne budú predmetom pripravovaného rokovania legislatívcov a jazykovedcov.

 

SIPKA HORE

pix link

Spracované na základe podkladov
SKD MK SR
7. 9. 2001