Prehľad niektorých najdôležitejších uznesení od roku 2007

  • Uznesenie z 21. 5. 2007

1. Materiál Návrh opatrení na riešenie naliehavých problémov v používaní štátneho jazyka a na riešenie porušovaní ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (pdf, 61 kB)  zhŕňa základné problémy v oblasti používania štátneho jazyka a predkladá riešenia konkrétnych problémov. Tento materiál je výsledkom dôkladného posúdenia a podrobného prerokovania na zasadnutí Ústrednej jazykovej rady, na ktorom sa prerokovali všetky písomné aj ústne pripomienky členov rady.

Predloženú podobu Návrhu opatrení schválila Ústredná jazyková rada na svojom zasadnutí 21. 5. 2007. Odporúča ministrovi kultúry predložiť tento materiál na rokovanie vlády Slovenskej republiky, ktorá svojím uznesením zaviaže ministra kultúry pripraviť novelu zákona o štátnom jazyku a jednotlivým rezortom uloží a odporučí plniť opatrenia na zlepšenie situácie v oblasti používania štátneho jazyka.

 

  • Uznesenie z 2. 7. 2007

1. Ústredná jazyková rada sa oboznámila s analýzou 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (pdf, 148 kB) , ktorú predniesol prof. J. Kačala, a konštatovala, že niektoré riešenia v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka sú v rozpore s platnou kodifikáciou.

2. Ústredná jazyková rada odporúča, aby sa uskutočnila celoslovenská odborná konferencia o 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka, na ktorej sa zhodnotí spôsob jeho spracovania.

3. Ústredná jazyková rada so zreteľom na nesúlad niektorých riešení v Príručke slovenského pravopisu pre školy a prax s platnou kodifikáciou a so zreteľom na viaceré vecné chyby neodporúča, aby sa  táto príručka ponúkala ako pomôcka pre školy.

 

  • Uznesenie zo 17. 9. 2008

1. Ústredná jazyková rada súhlasí so stanoviskom k neprestajne klesajúcej úrovni vedomostí zo slovenského jazyka u absolventov stredných škôl Slovenskej republiky (pdf, 138 kB) , ktoré pripravil a predniesol predseda Ústrednej jazykovej rady prof. Kačala. Po zapracovaní pripomienok, ktoré vyplynuli z diskusie k uvedenému stanovisku, Ústredná jazyková rada odporúča ministrovi kultúry predložiť text stanoviska ministrovi školstva so žiadosťou, aby sa tento materiál využil v rámci prebiehajúcej školskej reformy.

 

  • Uznesenie zo 16. 2. 2009

1. Ústredná jazyková rada zobrala na vedomie informáciu o novom vydaní Pravidiel slovenskej výslovnosti a súhlasila so zaradením tohto vydania medzi základné kodifikačné príručky.

2. Ústredná jazyková rada oceňuje prácu odboru literatúry, knižnej kultúry a štátneho jazyka sekcie umenia na Ministerstve kultúry SR na príprave novely zákona o štátnom jazyku a súhlasí s predložením prerokovaného znenia návrhu zákona na rokovanie vlády Slovenskej republiky.

 

  • Uznesenie zo 6. 2. 2014

1. Ústredná jazyková rada odporúča iniciovať úpravu zákona o matrikách s cieľom zladiť zapisovanie ženských priezvisk do matriky s pravidlami slovenského spisovného jazyka.

2. Ústredná jazyková rada navrhuje zaradiť do záverov správy odporúčanie riaditeľovi Rozhlasu a televízie Slovenska, aby venoval zvýšenú pozornosť jazykovej kultúre a jazykovému vzdelávaniu redaktorov.

3. Ústredná jazyková rada navrhuje zaradiť do záverov správy odporúčanie rektorom vysokých škôl na území Slovenskej republiky, aby sa výučba slovenčiny a jazykovej kultúry ponúkala na vysokých školách aj pre študentov, ktorí neštudujú slovenský jazyk.

4. Ústredná jazyková rada sa uzniesla na potrebe venovať problematike slovenskej terminológie pozornosť na samostatnom zasadnutí ÚJR.

5. Členovia Ústrednej jazykovej rady schválili text návrhu výzvy (pdf, 128 kB) na zvýšenie pozornosti jazykovej kultúre vo verejnom styku, s ktorou by sa mal minister kultúry obrátiť na verejnosť.

6. Ústredná jazyková rada schvaľuje text správy o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky, ktorý vypracoval odbor štátneho jazyka, a odporúča ministrovi kultúry predložiť správu v súčasnom znení na rokovanie vlády Slovenskej republiky.

7. Ústredná jazyková rada odporúča ministerstvu kultúry obrátiť sa na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s požiadavkou na zabezpečenie vyššej jazykovej úrovne hlásení pre cestujúcich na železničných staniciach v Slovenskej republike.

 

Aktualizované 3. 3. 2017 / sekcia umenia a štátneho jazyka

Linky