Štatút Ústrednej jazykovej rady

 

Bratislava 1. februára 2007
Číslo: MK 1059/2007-10/1803

Štatút
Ústrednej jazykovej rady
 

Štatút Ústrednej jazykovej rady (ďalej len „rada“) v súlade s § 5 ods. 4 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy vymedzuje postavenie, úlohy, zloženie a zásady činnosti rady.
 

Čl. 1
Postavenie rady

(1) Rada je stály poradný orgán ministra kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister") v oblasti štátneho jazyka.

(2) Na čele rady je predseda, ktorého v čase neprítomnosti zastupuje podpredseda. Predsedu a podpredsedu volí rada tajným hlasovaním. Hlasovanie je platné, ak za návrh hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov.

(3) Administratívne a technické podmienky na činnosť rady zabezpečuje sekcia ministerstva, ktorá plní úlohy v oblasti štátneho jazyka (ďalej len „odborná sekcia“).

(4) Agendu rady vedie tajomník, ktorého na návrh predstaveného odbornej sekcie ministerstva vymenúva a odvoláva minister. Tajomníkom môže byť len zamestnanec odbornej sekcie. Tajomník nie je členom rady.
 

Čl. 2
Úlohy rady

(1) Rada poskytuje ministrovi odporúčania k otázkam týkajúcim sa štátneho jazyka.

(2) Rada najmä

 • sleduje a hodnotí uplatňovanie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 • navrhuje koncepčné, organizačné a legislatívne opatrenia na ochranu štátneho jazyka a na podporu vedeckého výskumu slovenského jazyka a jazykovej kultúry,
 • posudzuje návrhy na zásadné zmeny kodifikovanej podoby štátneho jazyka a koordinuje spoluprácu odborných jazykovedných pracovísk v tejto oblasti,
 • poskytuje odborné stanoviská v sporných otázkach používania štátneho jazyka,
 • sleduje a hodnotí tvorbu terminológie, ako aj prácu terminologických komisií pri jednotlivých ústredných orgánoch štátnej správy,
 • hodnotí situáciu v oblasti vydávania jazykovednej literatúry, slovníkov a praktických príručiek.
   

Čl. 3
Zloženie rady

(1) Rada má spravidla pätnásť členov. Členov rady vymenúva a odvoláva minister.

(2) Funkčné obdobie členov rady je štvorročné. Člena rady môže minister vymenovať aj opätovne.

(3) Členstvo v rade zaniká

 • uplynutím funkčného obdobia,
 • odvolaním,
 • vzdaním sa členstva; členstvo zaniká v deň doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa členstva v rade ministrovi

(4) Členstvo v rade je čestné a nezastupiteľné.
 

Čl.4
Zásady činnosti rady

(1) Zasadnutie rady zvoláva tajomník na základe rozhodnutia predsedu. Rada zasadá podľa potreby, najmenej však dva razy do roka. Zasadnutie rady sa môže uskutočniť aj vtedy, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov.

(2)Predseda zastupuje radu navonok a zodpovedá za jej činnosť ministrovi.

(3) Predseda najmä

 • riadi činnosť rady,
 • pripravuje program zasadnutia rady,
 • vedie rokovania rady,
 • vyhodnocuje uznesenia rady a schvaľuje zápisnicu zo zasadnutia rady,
 • predkladá ministrovi uznesenia rady, ktoré majú odporúčajúci charakter.

(3) Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

(4) Na zasadnutia rady možno prizývať externých odborníkov, ktorí majú poradný hlas.

(5) Tajomník sa zúčastňuje na zasadnutiach rady. Zo zasadnutia rady vyhotovuje zápisnicu, ktorú po schválení predsedom zašle do 10 dní členom rady a ministrovi.

(6) Členovia rady majú nárok na cestovné náhrady podľa osobitného predpisu. 1)
 

Čl. 5
Záverečné ustanovenia

Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje minister. Rada automaticky zaniká, ak ju nový minister nepotvrdí do jedného mesiaca od nástupu do svojej funkcie.

Zrušuje sa štatút Ústrednej jazykovej rady z 22. mája 2003 č. MK 737/2003-1.

Tento štatút nadobúda účinnosť 1. februára 2007.
 

Marek Maďarič
minister kultúry, v. r.
 

––––––––––––––––
1) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Linky