Zloženie a činnosť rady

Ustanovenie Ústrednej jazykovej rady ako poradného orgánu ministra kultúry v oblasti štátneho jazyka roku 1996 bolo prirodzeným vyústením prijatia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.

Pôsobnosť rady je vymedzená štatútom. Jej úlohou je predovšetkým sledovať dodržiavanie zákona o štátnom jazyku, navrhovať opatrenia na ochranu a vedecký výskum slovenského národného jazyka, posudzovať návrhy na zásadné zmeny kodifikovanej podoby štátneho jazyka a poskytovať odborné stanoviská v sporných otázkach jeho používania, koordinovať prácu terminologických komisií pri ústredných orgánoch štátnej správy a hodnotiť situáciu v oblasti vydávania jazykovednej literatúry, slovníkov a praktických príručiek.

Členmi rady sú významní jazykovedci, zástupcovia katedier slovenského jazyka a literatúry a odborníci v oblasti terminológie a jazykovej kultúry.

Členovia ÚJR:

1. PhDr.Ingrid Cíbiková, PhD. – vysokoškolská pedagogička a predsedníčka Terminologického fóra
Katedra anglistiky a amerikanistiky, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava

2. prof. PhDr. Júlia Dudášová, CSc.– lingvistka – slavistka
Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, Prešovská univerzita, Prešov

3. prom. fil. Adriana Ferenčíková, CSc.– lingvistka
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

4. prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc.– jazykovedec
Katedra slovenského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

5. PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD., vysokoškolská pedagogička a predsedníčka jazykového odboru Matice slovenskej
Katedra slovenského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

6. prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.– jazykovedec
Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

7. PaedDr. Elena Kačalová, riaditeľka odboru štátneho jazyka ministerstva kultúry
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Bratislava

8. prof. PhDr. Ábel Kráľ, DrSc.– jazykovedec
Bratislava

9. doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.– literárny vedec – pedagóg
Katedra slovenského jazyka a komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

10. doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.– lingvistka, riaditeľka ústavu
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

11. prof. PhDr. Peter Žeňuch, CSc.– slavista, riaditeľ ústavu
Slavistický ústav J. Stanislava SAV, Bratislava

 

tajomníčka rady:
Mgr. Diana Rigová
Ministerstvo kultúry SR, odbor štátneho jazyka sekcie umenia a štátneho jazyka, Bratislava
kontakt: diana.rigova@culture.gov.sk; 02/20 48 24 02

 

Aktualizované 15. 6. 2018 / sekcia umenia a štátneho jazyka

Linky