Zloženie a činnosť rady

Ustanovenie Ústrednej jazykovej rady ako poradného orgánu ministra kultúry v oblasti štátneho jazyka roku 1996 bolo prirodzeným vyústením prijatia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky. Pôsobnosť rady je vymedzená štatútom. Jej úlohou je predovšetkým

 • sledovať dodržiavanie zákona o štátnom jazyku
 • navrhovať opatrenia na ochranu a vedecký výskum slovenského národného jazyka
 • posudzovať návrhy na zásadné zmeny kodifikovanej podoby štátneho jazyka a poskytovať odborné stanoviská v sporných otázkach jeho používania,
 • koordinovať prácu terminologických komisií pri ústredných orgánoch štátnej správy a napokon iniciovať vydávanie jazykovednej literatúry.

 

V súčasnosti rada, ktorú vymenoval minister kultúry Marek Maďarič, pracuje v tomto zložení:

 1. doc. PhDr. Ladislav Bartko, CSc. – jazykovedec
  Prešov
 2. PhDr. Klára Buzássyová, CSc. – lingvistka
  Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava
 3. prof. PhDr. Júlia Dudášová, CSc.– lingvistka – slavistka
  Inštitút rusistiky, ukrajinistiky a slavistiky, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov
 4. prom. fil. Adriana Ferenčíková, CSc.– lingvistka
  Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava
 5. prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc. – jazykovedec
  Katedra slovenského jazyka, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
 6. PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD., vysokoškolská pedagogička a predsedníčka jazykového odboru Matice slovenskej
  Katedra slovenského jazyka, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra   
 7. prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. – jazykovedec
  Katedra slovenského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
 8. PaedDr. Elena Kačalová, riaditeľka
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Bratislava
 9. prof. PhDr. Ábel Kráľ, DrSc. – jazykovedec
  Bratislava
 10. prof. PhDr. Peter Liba, DrSc.– kulturológ
  Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
 11. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. – literárny vedec– pedagóg
  Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Banská Bystrica
 12. doc. PhDr. Peter Žeňuch, CSc. – slavista, riaditeľ
  Slavistický ústav J. Stanislava SAV, Bratislava
 13. prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. – jazykovedec
  Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

tajomníčka rady:
Mgr. Diana Šnircová
Ministerstvo kultúry SR, odbor štátneho jazyka sekcie umenia a štátneho jazyka, Bratislava
kontakt: diana.snircova@culture.gov.sk; 02/20 48 24 02

Členmi rady sú významní jazykovedci a zástupcovia katedier slovenského jazyka a literatúry, ktorí sú nielen kvalifikovanými odborníkmi vo svojom odbore, ale majú aj bohaté skúsenosti z práce v oblasti jazykovej kultúry a jazykovej výchovy.

 

Aktualizované 9. 5. 2016/sekcia umenia a štátneho jazyka

Linky