Informácia pre vlastníkov národných kultúrnych pamiatok v súvislosti s predajom

Podľa § 23 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov je vlastník národnej kultúrnej pamiatky povinný pred zamýšľaným predajom národnej kultúrnej pamiatky písomne ju ponúknuť na kúpu štátu zastúpenému Ministerstvom kultúry SR. Ponuka sa vykoná ohlásením všetkých podmienok (napr.: ceny, spôsobu vyplatenia ceny, poskytnutia náhradného ubytovania, povinnosti prebrať nájomné zmluvy s nájomníkmi a pod.)
Povinnosť vlastníka, ustanovenú § 23 citovaného zákona, má podľa § 44 ods. 1) aj správca alebo iný držiteľ národnej kultúrnej pamiatky, t. j. aj správca konkurznej podstaty úpadcu a exekútor.
K ponuke je potrebné priložiť kópiu listu vlastníctva nie staršiu ako 3 mesiace a v prípade, že vlastník splnomocní inú osobu (napr. právneho zástupcu, rodinného príslušníka, spoluvlastníka, a pod.), aby v jeho mene zabezpečila ponuku národnej kultúrnej pamiatky na kúpu štátu, je potrebné priložiť i splnomocnenie.

V prípade, ak štát ponuku prijme:
a) musí za národnú kultúrnu pamiatku zaplatiť cenu, ponúknutú niekým iným, ak nie je dohodnuté inak,
b) ministerstvo určí štátnu organizáciu, ktorá do 90 dní odo dňa prijatia ponuky uzavrie s vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky kúpnu zmluvu.

Ak štát ponuku neprijme:
oznámi túto skutočnosť vlastníkovi. Neprijatie ponuky nie je správnym konaním podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaním, t. j. oznámenie sa nevydáva formou rozhodnutia.
 

Predkupné právo zaniká:
- ak štát nemôže splniť podmienky ponúknuté popri cene a ak ich nemožno vyrovnať ani odhadnou cenou,

- ak štát ponuku neprijme do 30 dní odo dňa jej doručenia.

Zverejnenie:
Ministerstvo kultúry SR ponuky na predaj národných kultúrnych pamiatok zverejňuje na internetovej stránke MK SRčasovom limite 10 dní. Register ponúk je určený výhradne pre štátne orgány a organizácie.

Podľa § 34 ods. 3 pamiatkového zákona si môže ministerstvo vyhradiť vrátenie príspevku poskytnutého na obnovu národnej kultúrnej pamiatky z Dotačného systému ministerstva v programe Obnovme si svoj dom, ak sa do desiatich rokov od poskytnutia príspevku uskutoční odplatný prevod národnej kultúrnej pamiatky alebo jej časti, ktorá bola vykonanými prácami zhodnotená.

 

Ak vlastník NKP v období od roku 2011 získal dotáciu v programe Obnovme si svoj dom, v prípade odplatného predaja toto uvedie v žiadosti/ponuke na kúpu NKP.

 

Kontakt:
Mgr. Katarína Klačanská

Odbor ochrany pamiatkového fondu, Sekcia kultúrneho dedičstva
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33
813 31 Bratislava 1

Telefón: 02/20482 410
Fax:       02/20482 475
E-mail:   katarina.klacanska@culture.gov.sk

 

Aktualizované 31. 5. 2016 / sekcia kultúrneho dedičstva

Linky