Informácia pre vlastníkov národných kultúrnych pamiatok v súvislosti s ich predajom

Podľa § 23 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len "pamiatkový zákon") je vlastník národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len „kultúrna pamiatka“) povinný pred zamýšľaným predajom kultúrnej pamiatky, alebo jej časti, písomne ju ponúknuť na kúpu štátu, ktorý zastupuje Ministerstvo kultúry SR.
Ponuka sa vykoná písomne ohlásením všetkých údajov súvisiacich s predmetnou kultúrnou pamiatkou (meno vlastníka, adresa, na ktorej sa pamiatka nachádza, súpisné a parcelné číslo, kontaktné údaje – telefónne číslo, mail). Uviesť cenu, za ktorú sa kultúrna pamiatka ponúka, nie je povinný údaj. V záujme rýchleho vybavenia odporúčame priložiť k ponuke obyčajnú kópiu aktuálneho listu vlastníctva (napr. z kataster portálu), pokiaľ je vlastníkovi známe číslo registrácie kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF), odporúčame v ponuke ho uviesť.
Povinnosť vlastníka, ustanovenú § 23 citovaného zákona, má podľa § 44 ods. 1) aj správca alebo iný držiteľ kultúrnej pamiatky, t. j. aj správca konkurznej podstaty úpadcu a exekútor.
V prípade, ak vlastník splnomocní inú osobu (napr. právneho zástupcu, rodinného príslušníka, spoluvlastníka, a pod.), aby v jeho mene zabezpečila pred predajom kultúrnej pamiatky alebo jej časti ponuku na kúpu štátu, je potrebné k písomnej ponuke priložiť aj overené splnomocnenie.

V prípade, ak štát ponuku prijme:
1) musí za kultúrnu pamiatku zaplatiť cenu, ponúknutú niekým iným, ak nie je dohodnuté inak,
2) musí splniť podmienky ponúknuté popri cene (napr.: spôsob vyplatenia ceny, poskytnutie náhradného ubytovania, povinnosť prebrať nájomné zmluvy s nájomníkmi a pod.),
3) ministerstvo určí štátnu organizáciu, ktorá do 90 dní odo dňa prijatia ponuky uzavrie
s vlastníkom kultúrnej pamiatky kúpnu zmluvu.

Ak štát ponuku neprijme:
oznámi túto skutočnosť vlastníkovi. Neprijatie ponuky nie je správnym konaním podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaním, t. j. oznámenie sa nevydáva formou rozhodnutia.

Predkupné právo štátu zaniká:
1) ak štát nemôže splniť podmienky ponúknuté popri cene a ak ich nemožno vyrovnať ani odhadnou cenou,
2) ak štát ponuku neprijme do 30 dní odo dňa jej doručenia.

Zverejnenie:
Ministerstvo kultúry SR ponuky na predaj kultúrnych pamiatok, alebo ich častí zverejňuje
na internetovej stránke
MK SRčasovom limite 10 dní.
Register ponúk na kúpu kultúrnej pamiatky je určený výhradne pre štátne orgány
a organizácie.

Podľa § 34 ods. 3 pamiatkového zákona si môže ministerstvo vyhradiť vrátenie príspevku poskytnutého na obnovu kultúrnej pamiatky z Dotačného systému Ministerstva kultúry SR z programu Obnovme si svoj dom, ak sa do desiatich rokov od poskytnutia príspevku uskutoční odplatný prevod kultúrnej pamiatky alebo jej časti, ktorá bola vykonanými prácami zhodnotená.

Ak vlastník kultúrnej pamiatky v období od roku 2011 získal dotáciu z programu Obnovme
si svoj dom, v prípadeodplatného predaja má povinnosť toto uviesťv ponuke na kúpu pamiatky.

Ponuky na kúpu kultúrnych pamiatok posielajte písomne na adresu
(v adrese meno kontaktnej osoby neuvádzajte!!!):

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Námestie SNP 33
813 31  Bratislava – Staré Mesto
Slovenská republika

Kontakt:
Ing. Eva Majchráková
Odbor ochrany pamiatkového fondu
Sekcia kultúrneho dedičstva
Telefón: 02/20482 412
Fax:       02/20482 475
E-mail:   eva.majchrakova@culture.gov.sk

Aktualizované  17. 12. 2018 / sekcia kultúrneho dedičstva

Linky