Informácia pre vlastníkov národných kultúrnych pamiatok v súvislosti s ich predajom

Podľa § 23 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len "pamiatkový zákon") je vlastník národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len „kultúrna pamiatka“) povinný pred zamýšľaným predajom kultúrnej pamiatky alebo jej časti, ponúknuť ju na kúpu štátu, ktorý zastupuje Ministerstvo kultúry SR.
Ponuka sa vykoná písomne alebo elektronicky (prostredníctvom elektronickej podateľne) ohlásením všetkých údajov súvisiacich s predmetnou kultúrnou pamiatkou (meno vlastníka, adresa, na ktorej sa pamiatka nachádza, súpisné a parcelné číslo, kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mail). V záujme rýchleho vybavenia odporúčame priložiť k ponuke obyčajnú kópiu aktuálneho listu vlastníctva (napr. z kataster portálu) a číslo registrácie kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF), pokiaľ je vlastníkovi známe. Uviesť cenu, za ktorú sa kultúrna pamiatka predáva, nie je povinný údaj.
Povinnosť vlastníka, ustanovenú § 23 citovaného zákona, má podľa § 44 ods. 1) aj správca alebo iný držiteľ kultúrnej pamiatky, t. j. aj správca konkurznej podstaty úpadcu a exekútor.
V prípade, ak vlastník splnomocní inú osobu (napr. právneho zástupcu, rodinného príslušníka, spoluvlastníka, a pod.), aby v jeho mene zabezpečila pred predajom kultúrnej pamiatky alebo jej časti ponuku na kúpu štátu, je potrebné k písomnej ponuke priložiť aj overené splnomocnenie.

Zverejnenie:
Ministerstvo kultúry SR ponuky na predaj kultúrnych pamiatok alebo ich častí zverejňuje na internetovej stránke MK SR v časovom limite 10 dní.
Register ponúk na kúpu kultúrnej pamiatky je určený výhradne pre štátne orgány a organizácie.

V prípade, ak štát ponuku prijme:
1. musí za kultúrnu pamiatku zaplatiť cenu, ponúknutú niekým iným, ak nie je dohodnuté inak,
2. musí splniť podmienky ponúknuté popri cene (napr.: spôsob vyplatenia ceny, poskytnutie náhradného ubytovania, povinnosť prebrať nájomné zmluvy s nájomníkmi a pod.),
3. ministerstvo určí štátnu organizáciu, ktorá do 90 dní odo dňa prijatia ponuky uzavrie s vlastníkom kultúrnej pamiatky kúpnu zmluvu.

Ak štát ponuku neprijme:

oznámi túto skutočnosť vlastníkovi do tridsiatich dní. Neprijatie ponuky nie je správnym konaním podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaním, t. j. oznámenie sa nevydáva formou rozhodnutia. Stanovisko MK SR platí jeden rok odo dňa vydania.

Predkupné právo štátu zaniká:

1. ak štát nemôže splniť podmienky ponúknuté popri cene a ak ich nemožno vyrovnať ani odhadnou cenou,
2. ak štát ponuku neprijme do 30 dní odo dňa jej doručenia.

Ak vlastník kultúrnej pamiatky v období od roku 2011 získal dotáciu z programu Obnovme si svoj dom, v prípade odplatného predaja má povinnosť toto uviesť v ponuke na kúpu pamiatky.

Podľa § 34 ods. 3 pamiatkového zákona si môže ministerstvo vyhradiť vrátenie príspevku poskytnutého na obnovu kultúrnej pamiatky z Dotačného systému Ministerstva kultúry SR z programu Obnovme si svoj dom, ak sa do desiatich rokov od poskytnutia príspevku uskutoční odplatný prevod kultúrnej pamiatky alebo jej časti, ktorá bola vykonanými prácami zhodnotená.

Vzor formulára na ponuku/žiadosť

Ponuky na kúpu kultúrnych pamiatok posielajte na adresu (v adrese meno kontaktnej osoby neuvádzajte):

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Sekcia kultúrneho dedičstva a kultúry menšín
Odbor ochrany pamiatkového fondu
Námestie SNP 33
813 31  Bratislava – Staré Mesto

Kontakt:
Mgr. Elena Brnčalová
Telefón: 02/20 48 24 12
E-mail: elena.brncalova@culture.gov.sk


Aktualizované 24. 10. 2019/sekcia kultúrneho dedičstva a kultúry menšín

Linky