Medzinárodný program UNESCO " Pamäť sveta"

V celosvetovom meradle množstvo dokumentov zaniká v dôsledku prirodzeného starnutia, negatívnych vplyvov prostredia, prírodných katastrof i vojen, fyzického opotrebovania, ale aj nedostatočných podmienok uloženia, ochrany a konzervovania.

Vychádzajúc zo základných princípov svojho poslania a uvedomujúc si zodpovednosť za stav a situáciu v oblasti svetového dokumentárneho bohatstva a dedičstva, UNESCO v roku 1993 na svojej 27. generálnej konferencii schválilo a začalo rozvíjať medzinárodný program Pamäť sveta.

Medzi jeho hlavné ciele patrí:

  • nový prístup k záchrane, uchovaniu, rekonštrukcii, ochrane a spracovaniu ohrozeného svetového dokumentárneho dedičstva,
  • zabezpečenie optimálnych podmienok jeho bezpečnosti, uloženia, konzervovania a reštaurovania,
  • vytvorenie podmienok na demokratizáciu a uľahčenie prístupov k nemu a čo najširšie poskytovanie informácií o ňom,
  • zavádzanie moderných digitálnych technológií, dokumentácia, spracovanie a sprístupňovanie dokumentárneho dedičstva na médiách vysokej kvality, špeciálne na CD ROM,
  • vytvorenie optimálnych podmienok na ich produkciu, celosvetovú rozšírenosť a dostupnosť a
  • iniciovanie kampaní a podporných aktivít smerujúcich k tvorbe finančných zdrojov na podporu projektov a ich praktickú realizáciu.

Pamäť sveta je pokusom o uplatnenie kvalitatívne nového prístupu k ochrane a sprístupneniu ohrozeného dokumentárneho dedičstva na CD ROM. Zároveň je jedinečnou príležitosťou prezentovať svetovej kultúrnej verejnosti najvzácnejšie národné pamiatky, doklady presahujúce svojou kultúrno-historickou a umeleckou hodnotou hranice štátov.

Ďalšie podrobnosti sú zverejnené na webovej stránke: http://www.ulib.sk/sk/stredisko-unesco/pamat-sveta/   

 

Aktualizované 1. 10. 2015 / sekcia kultúrneho dedičstva

Linky