Cirkev bratská v Slovenskej republike

Názov:

Cirkev bratská v Slovenskej republike

Sídlo:

Rada Cirkvi bratskej v SR
Cukrová 14
811 08 Bratislava

Štatutárny orgán:

predseda (Ing. Štefan Evin), podpredseda, tajomník rady (ThDr. Ing. Ján Henžel, PhD.)

Dátum registrácie:

pred účinnosťou zákona

IČO:

00468070

Základný dokument:

Ústava Cirkvi bratskej (pdf, 3 MB)
Poriadok Cirkvi bratskej
(pdf, 6 MB) 

Orgány a útvary s právnou subjektivitou:

Právnu subjektivitu má Cirkev bratská v Slovenskej republike ako celok zastúpená Radou, jednotlivý Zbor Cirkvi bratskej, ktorý je oprávnený samostatne nadobúdať práva a preberať záväzky a to vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť, a Účelové zariadenie Cirkvi bratskej, pokiaľ tak určí jeho štatút. Za Cirkev bratskú v Slovenskej republike sú ako štatutárni zástupcovia oprávnení konať: predseda, podpredseda a tajomník Rady Cirkvi bratskej v Slovenskej republike. /čl. 5/ Riaditeľ Kancelárie Cirkvi bratskej v rozsahu oprávnení stanovených Radou. Za zbor Cirkvi bratskej sú ako štatutárni zástupcovia zboru oprávnení konať: správca zboru, podpredseda staršovstva a hospodár.
Na plnenie úloh v jednotlivých oblastiach činnosti môže Rada Cirkvi bratskej i jednotlivé zbory Cirkvi bratskej podľa potreby zriaďovať príslušné účelové zariadenia, ktoré majú právnu subjektivitu pokiaľ tak určuje ich štatút. /čl. 74/

Štatistika:

KULT

Linky