Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť

Názov:

Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť

Sídlo:

Rada Slovenskej oblasti Evanjelickej cirkvi metodistickej
Panenská 10
811 03 Bratislava 1

Štatutárny orgán:

superintendent (prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD., predseda Rady),
podpredseda (Mgr. Pavle Kocev)

Dátum registrácie:

pred účinnosťou zákona

IČO:

00468053

Základný dokument:

Poriadok

Orgány a útvary s právnou subjektivitou:

Právnu subjektivitu má Rada Slovenskej oblasti Evanjelickej cirkvi metodistickej a farnosti Evanjelickej cirkvi metodistickej.
Zriaďuje a stará sa o evanjelizačné, výchovné, misijné a sociálne účelové zariadenia. / § 114 ods. 4 písm. g)/

Štatistika:

KULT - neposkytuje súhlas so zverejnením

Linky