Kresťanské zbory na Slovensku

Názov:

Kresťanské zbory na Slovensku

Sídlo:

Bystrická 20
841 07 Bratislava 49

Štatutárny orgán:

štatutárni zástupcovia: Milan Neklapil a Ing. Vladimír Azor

Dátum registrácie:

pred účinnosťou zákona

IČO:

00468134

Základný dokument:

Biblické poznanie a vnútorný poriadok (pdf, 1.20 MB)

Orgány a útvary s právnou subjektivitou:

V zmysle Vnútorného poriadku kresťanských zborov na Slovensku je každý kresťanský zbor samostatný a samosprávny. Zbor je právnym subjektom, pred úradmi zastupovaný poverenými staršími zboru (obvykle dvoma). / ods. 4 písm. a)/
Právne poverenie k diakonskej službe (obsahuje sociálnu prácu v širokom zmysle) dáva príslušný kresťanský zbor prípadne medzizborová rada. /ods. 8 písm. d)/ Na túto prácu predpokladajú vytvoriť potrebné účelové zariadenia kresťanských zborov (napr. nakladateľstvo, domovy pre dôchodcov a pod.). /ods. 16. písm. c) a tiež ods. 18. písm. b)/

Štatistika:

KULT - neposkytuje súhlas so zverejnením

Linky