Ústredný zväz židovských náboženských obcí
v Slovenskej republike

Názov:

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike

Sídlo:

Panenská 4
811 03  Bratislava

Štatutárny orgán:

predseda (Richard Duda)

podpredsedovia (Igor Rintel a Oľga Hodálová)

Dátum registrácie:

pred účinnosťou zákona

IČO:

00179221

Základný dokument:

Stanovy (pdf, 1.03 MB)

Orgány a útvary
s právnou subjektivitou:

V zmysle jeho Stanov právnu subjektivitu má Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, v mene ktorého koná a navonok vystupuje predseda ÚZŽNO, a jednotlivé židovské náboženské obce v SR v mene ktorých koná a navonok vystupuje ich predseda.
Hlavný rabín reprezentuje ÚZŽNO vo veciach náboženských.

Štatistika:

KULT - neposkytuje súhlas so zverejnením

Linky