218/1949 Sb.
Zákon

zo dňa 14.októbra 1949

 

o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom

 

v znení:

Zákona č. 88/1950 Zb. zo dňa 12. júla 1950 s účinnosťou od 1. augusta 1950,
Zákona č. 16/1990 Zb. z 23. januára 1990 s účinnosťou od 23. januára 1990,
Zákona č. 522/1992 Zb. z 3. novembra 1992 s účinnosťou od 20. novembra 1992,
Zákona č. 467/2005 Z.z. z 23. septembra 2005 s účinnosťou od 1. januára 2006,
Zákona č. 462/2013 Z.z. z 3. decembra 2013 s účinnosťou od 1. januára 2014,
Zákona č. 318/2018 Z. z. z 23. októbra 2018 s účinnosťou od 1. januára 2019.

 


Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:

 

Osobné požitky duchovných
§ 1


(1) Štát poskytuje podľa ďalších ustanovení tohto zákona registrovaným[1] cirkvám a náboženským spoločnostiam ustanovenú[2] úhradu osobných požitkov duchovných pôsobiacich ako zamestnanci cirkví a náboženských spoločností v duchovnej správe, v cirkevnej administratíve alebo v ústavoch pre výchovu duchovných, ak o to cirkev alebo náboženská spoločnosť požiada.

(2) Túto povinnosť nemajú cirkvi a náboženské spoločnosti, ktorých duchovným osobné požitky štát poskytoval k 31.12.1989.

(3) Celkový rozsah úhrady podľa odsekov 1 a 2 ustanoví zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

 

§ 2


Duchovenskú činnosť v cirkvách a náboženských spoločnostiach môžu vykonávať len osoby, ktoré sú bezúhonné.

 

§ 3


(1) Osobné požitky duchovných tvoria:

a) základný plat,
b) hodnostný prídavok,
c) zvýšenie základného platu za ocenenie vysokej kvality výkonu duchovenskej činnosti.

(2) Sumy základného platu, podmienky na priznanie hodnostného prídavku a jeho výšku a podmienky na priznanie zvýšenia základného platu za ocenenie vysokej kvality výkonu duchovenskej činnosti a podrobnosti o tomto zvýšení ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky. Základný plat sa v príslušnom roku zvýši o rovnaké percento alebo o rovnakú pevnú sumu a v rovnakom termíne, ako sa zvýši základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu.[3]

 

§ 4
Náhrada cestovných, sťahovacích a iných výdavkov


Duchovní, ktorí majú nárok na osobné požitky, majú aj nárok na náhradu cestovných, sťahovacích a iných výdavkov podľa osobitného predpisu[4].

 

§5
Povinnosť vyučovať náboženstvo


Zrušený

 

§ 6
Sociálne zabezpečenie


Na sociálne zabezpečenie duchovných sa vzťahujú osobitné predpisy.[5]

 

§ 7
Pôsobenie a ustanovenie duchovných


Zrušený

 

§ 8
Vecné náklady


(1) Štát uhradzuje registrovaným[1] cirkvám a náboženským spoločnostiam podľa ich schváleného rozpočtu riadne vecné náklady spojené s výkonom bohoslužieb a iných náboženských úkonov i s cirkevnou administratívou.

(2) Na mimoriadne vecné náklady poskytne štát v odôvodnených prípadoch osobitnú pomoc.

 

§ 9
Povinnosti cirkví a náboženských spoločností


(1) Cirkvi a náboženské spoločnosti sú povinné každoročne predkladať Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky správu o hospodárení s finančnými prostriedkami poskytnutými podľa § 1 a 8.

(2) Na kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými cirkvám a náboženským spoločnostiam zo štátneho rozpočtu sa vzťahuje osobitný predpis.[6]

 

§ 10
Majetok


Zrušený

 

§ 11
Zánik záväzkov


(1) Všetok súkromný a verejný patronát nad kostolmi, obročiami a inými cirkevnými ústavmi prechádza na štát.

(2) Všetky záväzky prispievať na účely cirkví a náboženských spoločností, ich složiek, komunít, ústavov, základín, kostolov, obročí a fondov, opierajúce sa o patronát alebo o iné právne dôvody alebo dlhodobé zvyklosti, zanikajú, s výnimkou záväzkov členov cirkví a náboženských spoločností, vyplývajúcich zo zriadení štátom schválených.

 

§ 12
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2019


V roku 2019 sa pri zvýšení základného platu nebude postupovať podľa § 3 ods. 2. Základný plat sa v roku 2019 zvýši o 10 % od 1. januára 2019. 

 

§ 13
Trestné ustanovenie


Zrušený

 

§ 14
Zrušovacie ustanovenie

Všetky predpisy, ktoré upravujú právne pomery cirkví a náboženských spoločností, sa zrušujú.

 

§ 15
Účinnosť a vykonanie zákona


Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1.novembra 1949; vykonajú ho všetci členovia vlády.

Zákon č. 88/1950 Zb. nadobúda účinnosť 1.8.1950

Zákon č. 16/1990 Zb. nadobúda účinnosť 23.1.1990

Zákon č. 522/1992 Zb. nadobúda účinnosť 20.11.1992

Zákon č. 467/2005 Z. z. nadobúda účinnosť 1. januára 2006

Zákon č. 462/2013 Z. z. nadobúda účinnosť 1. januára 2014

Zákon č. 318/2018 Z. z. nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

 

 [1] § 4 ods. 4 a § 22 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.

[2] Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 578/1990 Zb. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností.

[3] Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[4] Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

[5] Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov.

[6] Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Linky