ADRESÁR HLAVNÝCH PREDSTAVITEĽOV CIRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ REGISTROVANÝCH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

1. Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike

2. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku

3. Pravoslávna cirkev na Slovensku

4. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

5. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

6. Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike

7. Cirkev bratská v Slovenskej republike

8. Apoštolská cirkev na Slovensku

9. Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť

10. Cirkev československá husitská na Slovensku

11. Starokatolícka cirkev na Slovensku

12. Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike

13. Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie

14. Kresťanské zbory na Slovensku

15. Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike

16. Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike

17. Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike

18. Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike

  

1.Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike

Hore 

Jeho Excelencia
Mons. Stanislav Zvolenský
bratislavský arcibiskup – metropolita a predseda KBS
Rímskokatolícka cirkev v SR
Bratislavská arcidiecéza
Špitálska 7
811 09  BRATISLAVA 1
tel.: 02/ 57200633, 57200611, 57200632; fax: 57200612; e-mail: http://abu-bratislava.sk/portal/contact

Jeho Excelencia
Mons. Bernard Bober
košický arcibiskup – metropolita
Rímskokatolícka cirkev v SR
Košická arcidiecéza
Hlavná ulica 28
041 83  KOŠICE
tel: 055/6221651, 6228226, 6282111, fax: 055/6221034; e-mail: abukosice@kbs.sk

Jeho Excelencia
Mons. Ján Orosch
trnavský arcibiskup
Rímskokatolícka cirkev v SR
Trnavská arcidiecéza
Hollého ulica 10
917 66  TRNAVA
tel: 033/5511633, fax: 033/5511224; e-mail: abu@abu.sk

Jeho Excelencia
Mons. Štefan Sečka
spišský diecézny biskup
Rímskokatolícka cirkev v SR
Biskupstvo Spišské Podhradie
Spišská Kapitula 9
053 04  SPIŠSKÉ PODHRADIE
tel: 053/4541136, fax: 053/4502208; e-mail: biskupstvo@spiskap.sk

Jeho Excelencia
Mons. Viliam Judák
nitriansky diecézny biskup
Rímskokatolícka cirkev v SR
Biskupstvo Nitra
Námestie Jána Pavla II. č. 7
950 50  NITRA – Hrad
tel: 037/7721747-24, fax: 037/7721749; e-mail: nitra@kbs.sk

Jeho Excelencia
Mons. Marián Chovanec
banskobystrický diecézny biskup
Rímskokatolícka cirkev v SR
Biskupstvo Banská Bystrica
Námestie SNP 19
975 90   BANSKÁ BYSTRICA
tel: 048/4125726, 4155034, 0907808439, fax: 048/4124638, 4153021; e-mail: bystrica@kbs.sk

Jeho Excelencia
Mons. Stanislav Stolárik
rožňavský diecézny biskup
Rímskokatolícka cirkev v SR
Biskupstvo Rožňava
Námestie baníkov 20
048 01  ROŽŇAVA
tel: 058/7877201; e-mail: roznava@kbs.sk

Jeho Excelencia
Mons. Tomáš Galis
žilinský diecézny biskup
Rímskokatolícka cirkev v SR
Biskupstvo Žilina
Jána Kalinčiaka 1
010 01  ŽILINA
tel:  041/ 500 22 15, fax: 041/ 500 22 16; e-mail: kuria@dcza.sk

Jeho Excelencia
Mons. František Rábek
ordinár OS a OZ SR
Rímskokatolícka cirkev v SR
Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR
Nám. 4. apríla č. 20
900 33  MARIANKA
tel: 02/65936008, 0903824089, fax: 0960/312507, e-mail: rabek@kbs.sk

2.Gréckokatolícka cirkev na Slovensku

Hore 

Jeho Excelencia
Mons. Ján Babjak, SJ
prešovský arcibiskup a metropolita
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Hlavná ulica 1
080 01  PREŠOV
tel: 051/7734622, 7562601, fax: 051/7562625; e-mail: grkbupo@greckokat.sk

Jeho Excelencia
Mons. Milan Chautur, CSsR.
košický eparcha
Gréckokatolícka eparchia Košice
Dominikánske námestie 2/A, P.O.Box G-13
043 43   KOŠICE 1
tel.: 055/7271911-ústr., 7271912-riad.; fax: 055/6227453; e-mail: exarchat@grkatke.sk

Jeho Excelencia
Mons. Peter Rusnák
bratislavský eparcha
Gréckokatolícka cirkev, eparchia Bratislava
ulica 29. augusta 7
811 08  BRATISLAVA 1
tel.: 02/52932856, fax: 02/52932857; e-mail: bratislava@grkatpo.sk

3.Pravoslávna cirkev na Slovensku 

Hore 

Jeho Blaženosť
Rastislav

arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska
Prešovská pravoslávna eparchia v Prešove
Eparchiálna rada
Budovateľská ulica 1
080 01  PREŠOV
tel: 051/7460270, fax: 051/7460260, e-mail: sekretariatpto@ppepoer.sk

Jeho Vysokopreosvietenosť
Juraj
arcibiskup michalovsko-košický
Michalovsko-košická pravoslávna eparchia v Michalovciach
Eparchiálna rada
Duklianska ulica 16
071 01  MICHALOVCE
tel: 056/6424156, fax: 056/6431500; e-mail: uerpc.mi@stonline.sk

4.Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Hore 

Vážený pán
doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.
predseda ERC
Ekumenická rada cirkví v SR
Palisády 48
811 06  BRATISLAVA 1
tel.: 02/54433238, e-mail: ekumena@ekumena.sk

Dôstojný pán
Mgr. Slavomír Sabol
biskup Východného dištriktu
zástupca generálneho biskupa
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
Biskupský úrad Východného dištriktu
Hlavná ulica 137
080 01  PREŠOV
tel/fax: 051/7722515, 0918828379, e-mail: sekretariat@vdecav.sk

Dôstojný pán
Mgr. Ján Hroboň
biskup Západného dištriktu
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
Biskupský úrad Západného dištriktu
Nám. SNP 5
960 66  ZVOLEN
tel.: 045/5203636 ústredňa, fax: 045/5321483; e-mail: zdecav@zdecav.sk

5.Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

Hore 

Dôstojný pán
Mgr. László Fazekas
biskup
Predsedníctvo synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovenku
Jókaiho 34
845 01  KOMÁRNO
tel: 035/7701826, tel/fax: 035/7701827; e-mail: reformata@reformata.sk; office@reformata.sk;
tel.: 047/5621936, fax: 047/5633090-kancelária synody v Rim. Sobote

6.Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike

Hore 

Vážený pán
Igor Rintel
predseda
Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v SR
Panenská 4
811 03  BRATISLAVA
tel: 02/54412167, fax: 54411106; e-mail: uzzno@netax.sk

Vážený pán
Prof. MUDr. Pavel Traubner, M.D., PhD.
čestný predseda
Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v SR
Panenská 4
811 03  BRATISLAVA 1

7.Cirkev bratská v Slovenskej republike

Hore 

Vážený pán
Ing. Štefan Evin
predseda
Rada Cirkvi bratskej v SR
Cukrová 14
811 08  BRATISLAVA
tel/fax: 02/ 5443 2586; e-mail: rcb@cb.sk

8.Apoštolská cirkev na Slovensku

Hore 

Vážený pán
Mgr. Ján Liba
biskup ACS
Bratislavská 1
040 11  KOŠICE
tel.: 055/6441422, 0905270963, e-mail: jliba@acsr.sk 

9.Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť

Hore 

Vážený pán
Mgr. Štefan Rendoš
superintendent, predseda rady
Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť
Panenská 10
811 03  BRATISLAVA 1
tel/fax: 02/54414468; e-mail: slovaksuperintendent@gmail.com

10.Cirkev československá husitská na Slovensku

Hore 

Dôstojný pán
ThDr. Jan Hradil, ThD.
biskup bratislavský CČSH
Cirkev československá husitská na Slovensku
Konventná 11
811 03  BRATISLAVA 1
tel: 02/54647087, fax: 02/54647088; 0907 582540; +420 544 224 498; e-mail: ccsh@stonline.sk

11.Starokatolícka cirkev na Slovensku

Hore 

Jeho Excelencia
ThDr. Augustín Bačinský
arcibiskup
Starokatolícka cirkev na Slovensku
Chrenovská 15
949 01  NITRA
tel/fax: 037/7733935; e-mail: biskupsky.urad@slovenski-katolici.sk

12.Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike

 Hore 

Vážený pán
Mgr. Benjamin Uhrin, Th.D.
predseda rady
Bratská jednota baptistov v SR
Súľovská 2
821 05  BRATISLAVA 2
tel/fax: 02/43421145, e-mail: baptist@baptist.sk

13.Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie

Hore 

Vážený pán
Bohumil Kern
predseda
Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie
Cablková 3
821 04  BRATISLAVA 2
tel: 02/43415502, fax: 02/43415503; e-mail: casd@casd.sk

14.Kresťanské zbory na Slovensku

Hore 

Vážený pán
Milan Neklapil
zástupca
Kresťanské zbory na Slovensku
Bystrická 20
841 07  BRATISLAVA 49
Tel/fax: 02/64775237; e-mail: krestanske.zbory@nextra.sk, kzsk@host.sk

Vážený pán
Ing. Vladimír Azor
zástupca
Kresťanské zbory na Slovensku
Bystrická 20
841 07  BRATISLAVA 49

15.Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike

Hore 

Výbor krajiny
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v SR
Pekná cesta 17, P.O.Box 2
830 04  BRATISLAVA 34
tel: 02/49107611, fax: 02/49107600, e-mail: nsjs@wtbts.sk, jzavadil@ba.psg.sk

16.Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike

Hore 

Vážený pán
Gerald Trimmal
cirkevný prezident
Novoapoštolská cirkev v SR
Nábr. arm. gen. Ludvíka Svobodu č. 24
811 02  BRATISLAVA 1
tel/fax: 02/54433591, 45258397

17.Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike

Hore 

Vážený pán
Robert Hans van Dalen
riaditeľ
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v SR
Lazaretská 12
811 08  BRATISLAVA
tel.: 0914 105 236; e-mail: mormoni@mormoni.sk

18.Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike

Hore 

Národná duchovná rada bahájov v SR
Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike
Sládkovičova 11
811 06  BRATISLAVA 1
tel.: 02/ 20766056; e-mail: info@bahai.sk

Linky