Európsky rok medzikultúrneho dialógu 2008

Európsky rok medzikultúrneho dialógu 2008 (EYID 2008) bol ustanovený rozhodnutím č. 1983/2006/EC Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2006.

Európsky rok medzikultúrneho dialógu 2008 vychádza z presvedčenia, že rastúca kultúrna diverzita Európy predstavuje unikátnu výhodu, ktorú by mali využiť všetci, čo v Európe žijú. Spočíva v možnosti nadviazať na bohatstvo kultúrneho dedičstva a využiť príležitosť učiť sa od rôznych kultúrnych tradícií.

V rámci EYID 2008 bolo vybraných niekoľko tematických okruhov v rámci ktorých bolo možné realizovať projekty: mládež, kultúra a médiá, jazyková pluralita, náboženstvo, menšiny, vzdelávanie a veda, migrácia, pracovné prostredie.

Vyslanci roka:

Viac informácií nájdete na stránke: http://www.interculturaldialogue2008.eu/

Linky