2010 Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

Európska komisia vyhlásila rok 2010 za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Európsky rok 2010 mal za cieľ osloviť občanov EÚ a všetky zainteresované strany z verejnej, sociálnej a hospodárskej oblasti. K hlavným cieľom EÚ v tejto oblasti patrí úsilie o dosiahnutie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu, väčšieho počtu kvalitnejších pracovných miest a väčšej sociálnej súdržnosti.

Linky