2011 Európsky rok dobrovoľníctva

Cieľom Európskeho roka dobrovoľníctva 2011 je podnietiť a podporiť, najmä prostredníctvom výmeny skúseností a osvedčených postupov, úsilie Spoločenstva, členských štátov, miestnych a regionálnych orgánov o vytvorenie podmienok pre občiansku spoločnosť, ktoré sú priaznivé pre dobrovoľníctvo v Európskej únii, a o väčšie zviditeľnenie dobrovoľníckych činností v Európskej únii.

Čiastkové ciele európskeho roka sú:

  • pracovať na vytváraní prostredia priaznivého pre dobrovoľníctvo v EÚ – zakotviť dobrovoľníctvo ako súčasť presadzovania občianskej angažovanosti a medziľudských činností v kontexte EÚ a podľa potreby odstraňovať existujúce prekážky dobrovoľníckych činností.
  • splnomocniť organizátorov dobrovoľníckych činností na zlepšovanie kvality dobrovoľníckych činností – uľahčovať dobrovoľnícke činnosti a pomáhať organizátorom zavádzať nové typy dobrovoľníctva a podnecovať vytváranie sietí, mobilitu, spoluprácu a synergie v rámci občianskej spoločnosti a medzi občianskou spoločnosťou a ostatnými odvetviami v kontexte EÚ.
  • uznávať dobrovoľnícke činnosti – podporovať primerané stimuly pre jednotlivcov, podniky a organizácie podporujúce rozvoj dobrovoľníctva a dosiahnuť systematickejšie uznávanie dobrovoľníctva na úrovni EÚ a v členských štátoch zo strany tvorcov politík, organizácií občianskej spoločnosti, verejnoprávnych subjektov, sektoru formálneho a neformálneho vzdelávania a zamestnávateľov, pokiaľ ide zručnosti a kompetencie získané prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti.
    Zvyšovať povedomie o hodnote a význame dobrovoľníctva – zvyšovať všeobecné povedomie o význame dobrovoľníctva ako prejavu občianskej angažovanosti, ktorá prispieva k riešeniu otázok spoločného záujmu všetkých členských štátov, ako je napríklad harmonický spoločenský vývoj a sociálna súdržnosť.

Rozhodnutie Rady Európskej únie o Európskom roku dobrovoľnístva 2011

Koordinátorka európskeho roka:

Gabriela Gliševičová
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Búdkova 2, 811 04 Bratislava
e-mail: gabriela.glisevicova@iuventa.sk 
tel.: 421 2 592 96 280

Projektová manažérka:

Jana Vlašičová

C.A.R.D.O.
Uršulínska 3, 811 01 Bratislava
e-mail: tim@dobrovolnictvo.sk
tel.: 421 2 5443 0427


Všetky informácie k Európskemu roku dobrovoľníctva 2011 nájdete na stránke http://erd.dobrovolnictvo.sk/

Linky