Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012

Cieľom európskeho roka je zvýšiť povedomie o problematike starnutia a medzigeneračnej solidarity a načrtnúť jej možné riešenia. Predovšetkým sa však snaží podnietiť všetkých tvorcov politiky a zainteresované strany, aby si stanovili ciele a prijali opatrenia v záujme ich naplnenia. Rok 2012 by sa nemal obmedziť len na diskusie, ale mal by priniesť konkrétne výsledky.

Európsky rok je príležitosťou na zviditeľnenie a propagáciu inovatívnych riešení hospodárskych a sociálnych výziev, ktorým čelí európske starnúce obyvateľstvo. Okrem toho by mal starších ľudí motivovať k udržaniu dobrej fyzickej a psychickej kondície a k aktívnejšej účasti na pracovnom trhu či v rámci svojich komunít.

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 940/2011/EÚ zo 14. septembra 2011 o Európskom roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami

Viac informácií na http://www.er2012.gov.sk/otvaracia-konferencia-er-2012/

Linky