Program 4 - Umenie

4.1   Divadlo a tanec

4.1.1 Podpora vzniku, uvádzania a šírenia pôvodnej tvorby
4.1.2 Reprízy javiskového diela
4.1.3 Prehliadky, festivaly, súťaže
4.1.4 Edukačné programy (kurzy, tvorivé dielne, semináre, súťaže a pod., členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách)
4.1.5 Divadelná reflexia (konferencie, semináre, kolokviá)

4.2 Hudba

4.2.1 Podpora vzniku, uvádzania a šírenia pôvodnej tvorby
4.2.2 Podpora koncertného života v rámci festivalov, prehliadok, súťaží alebo koncertov
4.2.3 Edukačné programy (kurzy, tvorivé dielne, semináre, súťaže a pod., členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách)
4.2.4 Podpora vydávania zvukových a obrazových nosičov
4.2.5 Hudobná reflexia (konferencie, semináre, kolokviá)

4.3 Výtvarné umenie, úžitkové umenie, fotografia, dizajn, architektúra

4.3.1 Tvorba a realizácia diel
4.3.2 Prezentačné aktivity: výstavy, salóny, festivaly, prehliadky
4.3.3 Edukačné aktivity (tvorivé dielne, kurzy, tvorivé pobyty, semináre, súťažné podujatia, členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách)
4.3.4 Reflexia výtvarných umení (konferencie, semináre, sympóziá)

4.4 Medziodborové profesionálne kultúrne aktivity

4.4.1 Periodické podujatia a ďalšie aktivity - festivaly, cykly, prehliadky prekračujúce rámec jedného druhu umenia
4.4.2 Neperiodické podujatia a ďalšie aktivity - kultúrne podujatia, ktoré sú súhrnom kultúrnych a umeleckých aktivít prekračujúce rámec jedného druhu umenia
4.4.3 Edukačné aktivity prekračujúce rámec jedného druhu umenia (tvorivé dielne, kurzy, tvorivé pobyty, semináre, súťažné podujatia, členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách)
4.4.4 Medziodborová reflexia zahŕňajúca viaceré druhy umenia (konferencie, semináre, kolokviá)

4.5 Literatúra a knižná kultúra

4.5.1 Vydávanie umeleckej literatúry a časopisov pre deti a mládež
4.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
4.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry
4.5.4 Vydávanie pôvodnej a prekladovej umenovednej a spoločenskovednej literatúry
4.5.5 Vydávanie umeleckých a kultúrnych časopisov
4.5.6 Aktivity z oblasti literatúry a knižnej kultúry

Linky