Zoznam členov grantovej komisie programu Pro Slovakia (2009)

1. Prof. PhDr. Zuzana Bakošová – Hlavenková, CSc.
2. Mgr. Lucia Benická
3. pán Dušan Brozman
4. doc. Mgr. Adam Bžoch, CSc.
5. Mgr. Eva Gajdošová
6. Mgr. art. Lucia Papanetzová
7. PhDr. Róbert Pollák
8. Ing. Alexandra Strelková
9. Mgr. art. Lenka Šútorová – Konečná

Linky