Doporučená bližšia špecifikácia finančných položiek pri elektronickej registrácii

1. Nájom (prenájom) priestorov na realizáciu projektu:

 • kultúrny dom
 • sála
 • klubovňa
 • výstavný priestor
 • ateliér
 • amfiteáter

2. Nájom (prenájom) techniky (bez obsluhujúceho personálu)

 • osvetľovacia
 • zvuková 
 • kamerová
 • premietacia
 • tlmočnícka
 • hudobná
 • výpočtová


3. Služby súvisiace s realizáciou projektu,

 • vystúpenie výkonných umelcov, resp. umeleckých súborov
 • obrazová a zvuková produkcia
 • služby osvetľovacie
 • služby ozvučovacie
 • služby tlmočnícke a prekladateľské
 • požičovné filmov
 • šitie krojov


4. Obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov

 • PC
 • fax
 • tlačiareň
 • fotoaparát
 • kroje 
 • hudobné nástroje (špecifikovať konkrétne)
Linky