Kritériá hodnotenia

Čl. 6

Spôsob hodnotenia žiadostí v podprogramoch 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 a 2.5.

(1) Na vyhodnotenie žiadostí v jednotlivých podprogramoch je menovaná odborná komisia, ako poradný orgán ministra (ďalej len „odborná komisia“). Odborná komisia je menovaná pre každý podprogram osobitne.
(2) Odbornej komisii sa predkladá na posúdenie iba kompletná žiadosť.
(3) Odborná komisia hodnotí žiadosti podľa kritérií zverejnených v metodickom usmernení poskytnutia dotácií v jednotlivých podprogramoch formou bodového hodnotenia. Každé hodnotiace kritérium má určené bodové rozpätie 0 – 5 bodov (najvyššie hodnotenie je 5 bodov/1 kritérium).
(4) V prípade žiadosti zo špecifických oblastí kultúrnych aktivít pamäťových inštitúcií si odborná komisia môže určiť aj ďalšie doplňujúce hodnotiace kritérium (maximálne 1). Doplňujúce hodnotiace kritérium je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov a má určené bodové rozpätie 0 – 5 bodov (najvyššie hodnotenie je 5 bodov).
(5) Úspešnou žiadosť je tá, ktorá získa nadpolovičnú väčšinu všetkých bodov. Počet bodov pridelených žiadosti sa úmerne znižuje podľa počtu zúčastnených členov odbornej komisie. Odborná komisia určuje špecifikáciu nákladových položiek a výšku podpory pri každej úspešnej žiadosti samostatne. Úspešné žiadosti sa podporia v rozsahu pridelených finančných prostriedkov na príslušný podprogram. Odborná komisia si vyhradzuje právo z uvedených dôvodov neodporúčať na podporu aj úspešné projekty.
(6) Ak žiadosť nezíska určený počet bodov (viď bod 5), odborná komisia ju neodporučí na udelenie dotácie.
(7) Hodnotenie odbornej komisie je podkladom k rozhodnutiu ministra kultúry o udelení dotácie.

Podprogram 2.1
Projekty budú hodnotené podľa nasledovných kritérií:

(1) Súlad projektu s prioritami podprogramu.
(2) Prínos projektu pre knižničný systém SR, charakter projektu (napr. medzinárodný, celoslovenský, regionálny, miestny dosah realizácie projektu), zhodnotenie štatistických ukazovateľov (ak žiadosť predkladá knižnica, resp. oprávnený žiadateľ za knižnicu, budú hodnotené vybrané štatistické ukazovatele činnosti knižnice v rozsahu uvedenom vo formulári Ostatné doplňujúce náležitosti žiadosti). Ak žiadosť predkladá iný žiadateľ, tak sa bude hodnotiť preukázateľnosť schopnosti žiadateľa realizovať projekt.

(3) Ekonomická efektívnosť, využiteľnosť a preukázateľné výsledky projektu.

(4) Výška spolufinancovania – zvýhodnené budú projekty, v ktorých žiadateľ  preukáže, že na krytie nákladov z iných zdrojov zabezpečí vyššie spolufinancovanie ako je požadovaných 5%.

 

Podprogram 2.2
Projekty budú hodnotené podľa nasledovných kritérií:

(1) Súlad projektu s prioritami podprogramu.
(2) Prínos projektu pre skvalitnenie sústavy múzeí a galérií a múzejnej a galerijnej činnosti (prednostná podpora projektov registrovaných múzeí a galérií), originalita a charakter projektu, kultúrny dosah projektu (napr. medzinárodný, celoslovenský, regionálny, miestny).
(3) Ekonomická efektívnosť, využiteľnosť a preukázateľné výsledky projektu.
(4) Výška spolufinancovania – zvýhodnené budú projekty, v ktorých žiadateľ preukáže, že na krytie nákladov z iných zdrojov zabezpečí vyššie spolufinancovanie ako je požadovaných 5%.

 

Podprogram 2.3
Projekty budú hodnotené podľa nasledovných kritérií:

(1) Súlad projektu s prioritami podprogramu.
(2) Prínos projektu na skvalitnenie ochrany súčastí kultúrneho dedičstva, stupeň naliehavosti ochrany (v mimoriadnych prípadoch, pri havarijných stavoch a pod) a   zvýšenie stupňa ochrany starých a vzácnych tlačí, historických knižničných dokumentov, historických knižničných fondov, zbierkových predmetov múzeí a galérií a pod.  mimoriadnej hodnoty a predmetov pamiatkovo chránených.
(3) Ekonomická efektívnosť, využiteľnosť a preukázateľné výsledky projektu.
(4) Výška spolufinancovania – zvýhodnené budú projekty, v ktorých žiadateľ  preukáže, že na krytie nákladov z iných zdrojov zabezpečí vyššie spolufinancovanie ako je požadovaných 5%.

 

Podprogram 2.4
Projekty budú hodnotené podľa nasledovných kritérií:

1. Súlad projektu s prioritami podprogramu.
2. Aktuálnosť a prínos predloženého projektu pre skvalitnenie akvizičnej činnosti múzeí a galérií (prednostná podpora projektov registrovaných múzeí a galérií), nadobudnutie predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty a mimoriadne zhodnotenie zbierkového fondu (ako obohacujú kultúrne dedičstvo SR, ich význam z hľadiska špecializácie múzea a galérie a doplnenia zbierkového fondu), nadobudnutie súboru predmetov múzejnej alebo galerijnej hodnoty na základe mimoriadnej ponuky pre múzeum alebo galérie (napr. súbor diel a predmetov z pozostalosti významného umelca, osobnosti alebo zberateľa, diela, ktorých vývoz do zahraničia bol zamietnutý podľa § 16a ods. 8  zákona  č. 115/1998 Z. z.).
3. Ekonomická efektívnosť, využiteľnosť a preukázateľné výsledky projektu.
4. Výška spolufinancovania – zvýhodnené budú projekty, v ktorých žiadateľ  preukáže, že na krytie nákladov z iných zdrojov zabezpečí vyššie spolufinancovanie ako je požadovaných 5%.

Podprogram 2.5
Projekty budú hodnotené podľa nasledovných kritérií:

1. Súlad projektu s prioritami podprogramu.
2. Prínos projektu na skvalitnenie akvizičnej činnosti knižnice a poskytovaných knižnično-informačných služieb, výška spolufinancovania projektu a vybrané štatistické ukazovatele – napr. pravidelnosť v prideľovaní finančných prostriedkov na nákup knižničného fondu od zriaďovateľa za posledné tri roky; počet registrovaných používateľov; veľkosť knižničného fondu; počet výpožičiek; návštevnosť a tzv. obslužnosť – percento z počtu registrovaných používateľov z počtu obyvateľov obce, resp. percento z počtu registrovaných používateľov z počtu žiakov /študentov školy / vysokej školy / univerzity.
3. Ekonomická efektívnosť, využiteľnosť a preukázateľné výsledky projektu.
4. Výška spolufinancovania – zvýhodnené budú projekty, v ktorých žiadateľ  preukáže, že na krytie nákladov z iných zdrojov zabezpečí vyššie spolufinancovanie ako je požadovaných 5%.

 

Linky