Kritériá hodnotenia

Program 1 – Obnovme si svoj dom 

Členovia odbornej komisie vypracujú hodnotenie projektov – doručených žiadostí o dotáciu na základe nasledujúcich kritérií :

  • súlad projektu s prioritami podprogramu,
  • efektívnosť a primeranosť aktivít projektu z hľadiska ochrany pamiatkového fondu obce,
  • efektívnosť rozpočtu projektu vzhľadom k cieľom projektu a prioritám podprogramu,
  • výška spolufinancovania projektu.

Dotácia sa poskytuje v programe Obnovme si svoj dom v roku 2008 prioritne:

v podprograme 1.1:

- na obnovu hradov, kúrií a kaštieľov
- na reštaurovanie hnuteľných kultúrnych pamiatok

v podprograme 1.2:

- na podporu tradičných technológií a umelecko-remeselných prác pri obnove nehnuteľných kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva UNESCO
- na kultúrne pamiatky v týchto lokalitách, ktoré sú v kritickom stavebno – technickom stave

v podprograme 1.3:  

- na dokumentáciu (zamerania, výskumy) a organizovanie workshopov zameraných na záchranu torzálnej architektúry (hradné ruiny)
- na podporu odborných publikácií zameraných na industriálne kultúrne dedičstvo

Linky