Kritériá hodnotenia

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Sekcia médií a audiovízie

 

Kritériá hodnotenia pre žiadateľov o poskytnutie dotácie z Grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v roku 2008 v programe

AudioVízia 2008

Kritériá hodnotenia žiadostí pre udelenie dotácie z programu AudioVízia 2008 pre jednotlivé podprogramy sú nasledovné:

Podprogram 3.1 Tvorba a vývoj audiovizuálnych diel (development)

 1. Kvalita a originalita námetu, scenára a/alebo obsahovej štruktúry projektu: pri hraných projektoch: námet, obsahová štruktúra, postavy a vizuálny štýl; pri tvorivých dokumentoch: námet, obsahová štruktúra, vizuálny štýl atvorivý prínos; pri animovaných projektoch: námet, obsahová štruktúra, vizuálny štýl a výtvarná stránka.
 2. Vypracovanie projektu (kvalita projektu, prehľadnosť, pravdivosť, úplnosť).
 3. Kvalita stratégie vývoja projektu: popis a časový harmonogram činností spojených s vývojom projektu; presnosť rozpočtu na vývoj.
 4. Kvalita stratégie financovania a produkčného potenciálu: predbežný finančný výrobný plán; uvedenie možných podielov alebo koprodukčných zmlúv.
 5. Predpoklady na realizáciu (scenárista, dramaturg, režisér, producent).
 6. Potenciál európskeho a medzinárodného využitia a atraktivita pre distribúciu.
 7. Bonus (prémiové body za výnimočnosť vkvalite aoriginalite námetu/scenára/projektu apredpokladoch na realizáciu).

Podprogram 3.2 Produkcia audiovizuálnych diel

 1. Kvalita a originalita námetu, scenára a/alebo obsahovej štruktúry projektu: pri hraných projektoch: námet, obsahová štruktúra, postavy a vizuálny štýl; pri tvorivých dokumentoch: námet, obsahová štruktúra, vizuálny štýl atvorivý prínos; pri animovaných projektoch: námet, obsahová štruktúra, vizuálny štýl a výtvarná stránka.
 2. Vypracovanie projektu (kvalita projektu, prehľadnosť, pravdivosť, úplnosť).
 3. Kvalita stratégie projektu: popis a časový harmonogram činností spojených s realizáciou projektu; presnosť rozpočtu na výrobu.
 4. Kvalita stratégie financovania a produkčného potenciálu: predbežný finančný výrobný plán; uvedenie partnerov, koprodukčných zmlúv a akceptačných listov.
 5. Predpoklady na realizáciu (producent, scenárista, režisér, dramaturg, kameraman, výtvarník, hudobný skladateľ a p.).
 6. Potenciál európskeho a medzinárodného využitia a atraktivita pre distribúciu.
 7. Bonus (prémiové body za výnimočnosť vkvalite aoriginalite námetu/scenára/projektu apredpokladoch na realizáciu).

Podprogram 3.3 Produkcia dlhometrážnych filmov pre kiná

 1. Kvalita a originalita scenára: pri hraných projektoch: aktuálnosť vybranej témy, námet, dramatická kompozícia, postavy, jazyk, obraz, obsah, forma rozprávania; pri tvorivých dokumentoch: aktuálnosť vybranej témy, námet, konštrukcia a výstavba predlohy a scenáru, forma rozprávania, forma udalosti, deja/alebo obsahovej štruktúry projektu; pri animovaných projektoch: námet, konštrukcia a výstavba predlohy a scenáru, forma rozprávania, vizuálny štýl a výtvarná stránka.
 2. Vypracovanie projektu (kvalita projektu, prehľadnosť, pravdivosť, úplnosť).
 3. Kvalita stratégie projektu: popis a časový harmonogram činností spojených s realizáciou projektu; presnosť rozpočtu na výrobu.
 4. Kvalita stratégie financovania a produkčného potenciálu: predbežný finančný výrobný plán; uvedenie partnerov, koprodukčných zmlúv a akceptačných listov.
 5. Predpoklady na realizáciu (producent, scenárista, režisér, dramaturg, kameraman, výtvarník, hudobný skladateľ ap.).
 6. Potenciál európskeho a medzinárodného využitia a atraktivita pre distribúciu.
 7. Bonus (prémiové body za výnimočnosť vkvalite aoriginalite námetu/scenára/projektu apredpokladoch na realizáciu alebo za podporu projektu v Eurimages).

Podprogram 3.4 Postprodukcia a/alebo distribúcia audiovizuálnych diel

 1. Kvalita a originalita námetu, scenára a/alebo obsahovej štruktúry projektu: pri hraných projektoch: námet, obsahová štruktúra, postavy a vizuálny štýl; pri tvorivých dokumentoch: námet, obsahová štruktúra, vizuálny štýl atvorivý prínos; pri animovaných projektoch: námet, obsahová štruktúra, vizuálny štýl a výtvarná stránka.
 2. Vypracovanie projektu (kvalita projektu, prehľadnosť, pravdivosť, úplnosť).
 3. Kvalita stratégie projektu: existujúci partneri a priebeh realizácie výroby; presnosť rozpočtu na výrobu a postprodukciu.
 4. Kvalita stratégie financovania a produkčného potenciálu: predbežný finančný výrobný a distribučný plán a distribučná stratégia; uvedenie partnerov, koprodukčných zmlúv a akceptačných listov.
 5. Kvalita predloženého nakrúteného materiálu (naplnenie režijnej koncepcie a v projekte deklarovaných zámerov).
 6. Potenciál európskeho a medzinárodného využitia a atraktivita pre distribúciu.
 7. Bonus (prémiové body za výnimočnosť vkvalite aoriginalite námetu/scenára/projektu avkvalite nakrúteného materiálu alebo za podporu projektu v Eurimages).

Podprogram 3.5 Minoritná koprodukcia dlhometrážnych filmov pre kiná

 1. Kvalita a originalita scenára: pri hraných projektoch: aktuálnosť vybranej témy, námet, dramatická kompozícia, postavy, jazyk, obraz, obsah, forma rozprávania; pri tvorivých dokumentoch: aktuálnosť vybranej témy, námet, konštrukcia a výstavba predlohy a scenáru, forma rozprávania, forma udalosti, deja/alebo obsahovej štruktúry projektu; pri animovaných projektoch: námet, konštrukcia a výstavba predlohy a scenáru, forma rozprávania, vizuálny štýl a výtvarná stránka.
 2. Vypracovanie projektu (kvalita projektu, prehľadnosť, pravdivosť, úplnosť).
 3. Kvalita stratégie projektu: popis a časový harmonogram činností spojených s realizáciou projektu; presnosť rozpočtu na výrobu.
 4. Kvalita stratégie financovania a produkčného potenciálu: predbežný finančný výrobný plán; uvedenie partnerov, koprodukčných zmlúv a akceptačných listov.
 5. Miera slovenskej účasti na projekte: účasť tvorivého tímu, výrobného štábu, miesto nakrúcania.
 6. Potenciál európskeho a medzinárodného využitia a atraktivita pre distribúciu.
 7. Bonus (prémiové body za výnimočnosť vkvalite aoriginalite námetu/scenára/projektu alebo za mieru slovenskej účasti na projekte alebo za podporu projektu v Eurimages).

Podprogram 3.6 Distribúcia zahraničných audiovizuálnych diel

 1. Kvalita a originalita projektu (výber distribuovaných filmov, spôsob distribúcie).
 2. Vypracovanie projektu (kvalita projektu, prehľadnosť, pravdivosť, úplnosť).
 3. Relevantnosť projektu pre slovenské audiovizuálne prostredie (jeho potreba pre toto prostredie).
 4. Kvalita stratégie projektu: jeho „udržateľnosť", vplyv na prostredie z dlhodobejšieho pohľadu; uvedenie partnerov a distribučného plánu.
 5. Stratégia financovania, podiel požadovaných prostriedkov voči ostatným investíciám.
 6. Cieľová skupina, pre ktorú je projekt určený a distribučná stratégia na jej oslovenie.
 7. Bonus (prémiové body za výnimočnosť z niektorých uvedených kritérií).

Podprogram 3.7 Podujatia a/alebo prezentácia audiovizuálnych diel

 1. Kvalita a originalita projektu.
 2. Vypracovanie projektu (kvalita projektu, prehľadnosť, pravdivosť, úplnosť).
 3. Relevantnosť projektu pre slovenské audiovizuálne prostredie (jeho potreba pre toto prostredie).
 4. Kvalita stratégie projektu: jeho „udržateľnosť", vplyv na prostredie z dlhodobejšieho pohľadu; uvedenie partnerov.
 5. Stratégia financovania, podiel požadovaných prostriedkov voči ostatným investíciám.
 6. Cieľová skupina, pre ktorú je projekt určený a schopnosť pokryť potreby zvolenej cieľovej skupiny projektu.
 7. Bonus (prémiové body za výnimočnosť z niektorých uvedených kritérií).

Podprogram 3.8 edičná činnosť v oblasti audiovízie

 1. Kvalita a originalita projektu.
 2. Vypracovanie projektu (kvalita projektu, prehľadnosť, pravdivosť, úplnosť).
 3. Relevantnosť projektu pre slovenské audiovizuálne prostredie (jeho potreba pre toto prostredie).
 4. Kvalita stratégie projektu: jeho „udržateľnosť" vprípade periodickej tlači, vplyv na prostredie z dlhodobejšieho pohľadu; uvedenie partnerov.
 5. Stratégia financovania, podiel požadovaných prostriedkov voči ostatným investíciám.
 6. Cieľová skupina, pre ktorú je projekt určený a schopnosť pokryť potreby zvolenej cieľovej skupiny projektu.
 7. Bonus (prémiové body za výnimočnosť z niektorých uvedených kritérií).
Linky