Kritériá hodnotenia

Odborná komisia hodnotí žiadosti v súlade so stanovenými kritériami

  • súlad projektu s prioritami  sekcie umenia (pdf, 28.21 kB)
  • umelecký prínos, začlenenie do kontextu súčasných umeleckých tendencií, originalita konceptu, kultúrno-spoločenský a nadregionálny význam projektu,
  • obsahové a formálne spracovanie projektu (jasná formulácia obsahu a cieľa, konkrétny realizačný plán, personálne zabezpečenie, časový harmonogram projektu a pod.),
  • výstupy smerom k cieľovej skupine v zmysle dostupnosti a spôsobu šírenia a propagácie, 
  • reálnosť celkových nákladov, primeranosť požadovanej dotácie a schopnosť získania ďalších zdrojov s vyšším percentom spoluúčasti v minimálnej výške 10% z celkových nákladov na projekt u všetkých žiadateľov. U žiadateľov uvedených v § 2 ods. 1 písm. c), d, j), k), l) Výnosu, ktorých financovanie je zabezpečované z iných verejných zdrojov v minimálnej výške 50% z celkových nákladov na projekt.
Linky