Kritériá hodnotenia

Sekcia menšinových kultúr MK SR

Kultúra národnostných menšín 2008

Kritériá posúdenia žiadostí :

 • relevantnosť zámerov a  cieľov projektu;
 • kvalita, originalita a tradícia; 
 • kontinuita predloženého projektu;
 • prehľadnosť a úplnosť predloženého projektu;
 • reálnosť rozpočtu;
 • viaczdrojové financovanie;
 • odborná a organizačná garancia prípravy a realizácie projektu;
 • kultúrno-spoločenský význam projektu;
 • osobitný príspevok projektu k zachovaniu a rozvoju menšinovej kultúry;
 • multiplikačný charakter projektu;
 • cieľová skupina;
 • účelnosť a striktné dodržanie podmienok použitia dotácie v predchádzajúcom období.
Linky