Kritériá hodnotenia

Znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Odborná komisia ako poradný orgán ministra posúdi kvalitatívnu úroveň projektu na základe nasledovných hodnotiacich kritérií:

 • relevantnosť zámerov a cieľov projektu,
 • kvalita a originalita, tradícia, kontinuita predloženého projektu,
 • prehľadnosť a úplnosť predloženého projektu,
 • reálnosť rozpočtu,
 • viaczdrojové financovanie,
 • odborná a organizačná garancia prípravy a realizácie projektu,
 • kultúrno-spoločenský význam projektu,
 • multiplikačný charakter projektu,
 • cieľová skupina,
 • účelnosť a striktné dodržanie podmienok použitia dotácie v predchádzajúcom období.

   

Linky