Kritériá hodnotenia

Spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí

(1) O podpore jednotlivých projektov podľa návrhu odbornej komisie rozhoduje minister. Činnosť odbornej komisie sa riadi Organizačným a rokovacím poriadkom komisií programov grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.  

(2) Odbornej komisii sa predkladá na posúdenie iba úplná žiadosť.  

(3) Odborná komisia ako poradný orgán ministra posúdi kvalitatívnu úroveň projektu na základe nasledovných hodnotiacich kritérií:

a)   oprávnenosť podpory a súlad projektu so zameraním programu,
b)   objavnosť – jedinečnosť v oblasti tvorby, šírenia a uchovávania kultúrnych hodnôt,
c)   logická nadväznosť projektových aktivít a výstupov,
d)   reálnosť rozpočtu,
e)   schopnosť žiadateľa pokryť náklady vo výške viac ako 5%,
f)   udržateľnosť projektu, výstup voči verejnosti a spoločenský aspekt podujatia

Linky