Najčastejšie otázky a odpovede pre žiadateľov

Program 2 - Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

1. Ak je žiadateľom múzeum, ktoré je  príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, môže sa o  grant uchádzať  a byť  žiadateľom  priamo múzeum, alebo  žiadateľom musí byť  priamo samosprávny kraj?

Žiadateľom o dotáciu môže byť priamo múzeum.
Podmienky poskytovania dotácie upravuje Výnos zo 16. novembra 2005 č. MK- 12947/05-110/30493 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 28. marca 2006
č. MK-2165/2006-110/6075. Podľa §2 ods.1 písm. d) výnosu dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je aj rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec.

Program 3 Audio Vízia 2008

1. Ako sa budú volať nové Podmienky poskytovania dotácií v programe AudioVízia v roku 2008?

Názov sa pre rok 2008 mení na Metodické usmernenie pre žiadateľov o poskytnutie dotácie z Grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v roku 2008 v programe AudioVízia 2008.

2. Bude totožná elektronická registrácia pre rok 2008 s registráciou pre rok 2007?

Oproti roku 2007 bude žiadateľ pre rok 2008 vypĺňať žiadosť o poskytnutie dotácie formou elektronickej registrácie vo všetkých predpísaných formulároch. Informačný systém žiadateľovi neumožní pokračovať ďalej v registrácii, ak nevyplnil všetky potrebné povinné údaje vo formulároch „.rtf“.

3. Ako je to so žiadosťami v podprogramoch AudioVízia 2008, keď žiadame o dotáciu na viac filmov naraz v jednej žiadosti?

Podľa nového Metodického usmernenia pre AudioVíziu 2008 musí žiadateľ vo všetkých podprogramoch podať žiadosť o dotáciu na každý film osobitne.

4. Kedy sú uzávierky pre podávanie žiadostí pre rok 2008?

Uzávierky pre podávanie žiadostí na rok 2008 sú 5. novembra 2007 a 31. marca 2008.

5. Je možné predložiť zmluvy a doklady k žiadosti v cudzom jazyku?

Nie. Na základe Metodického usmernenia pre AudioVíziu 2008 je žiadateľ povinný predložiť všetky potrebné dokumenty v slovenskom jazyku. V opačnom prípade budú tieto prílohy neakceptované. 

Program 6 Kultúra národnostných menšín a program
Program 7 Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva a
Program 8 Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť

1) Na čo slúži  v elektronickej registrácii funkcia „Priloženie doplňujúcich súborov“?

V tejto časti môžete k žiadosti priložiť ľubovoľný súbor (napr. zvukovú ukážku vo formáte mp3, fotografie z minulých ročníkov podujatia a rôzne iné dokumenty, ktoré nie sú súčasťou elektronického registračného formulára, ale považujete ich za relevantné). Táto časť formulára je nepovinná. Môžete nahrávať dokumenty rtf, doc, xls, pdf, prípadne zvukové a obrázkové súbory. Maximálna veľkosť súboru je 5MB, pripojiť môžete maximálne 5 súborov.

2) O aké akceptovateľné položky sa rozšíril rozpočet pri programoch 6, 7 a 8 v roku 2008?

  • Poštovné - ministerstvo pokryje položku najviac do výšky 5 % zo sumy  pridelenej dotácie;
  • Stravné a občerstvenie pre podprogramy 6.1., 7.1 a 8 - ministerstvo pokryje položku najviac do výšky 10 % zo sumy pridelenej dotácie. 

3) Je potrebné v programe 6 a 8 pri neperiodickej tlači prikladať celý rukopis?

Pri neperiodickej tlači nevyžadujeme celý rukopis iba ukážku rukopisu  – pri poézii v programe 6 najmenej 5 básní, pri próze a odborných textoch v programoch 6 a 8 najmenej 10 strán textu, pri ilustrovanom vydaní 2 – 3 ilustrácie.

4) Ako postupovať, ak žiadateľ urobí chybu pri registrácii?

V takomto prípade je potrebné vykonať novú registráciu a poštou poslať len správnu žiadosť. Posudzovať sa budú len projekty fyzicky doručené do podateľne MK SR (chybná elektronická registrácia sa nebude brať do úvahy).

5) Je potrebné vyplnenú elektronickú registráciu žiadosti priložiť k ostatným náležitostiam žiadosti o dotáciu?

Áno, po vyplnení a elektronickom odoslaní elektronickej registrácie žiadosti o dotáciu je potrebné si tieto formuláre vytlačiť, podpísať štatutárnym zástupcom žiadateľa a priložiť k ostatným náležitostiam žiadosti tak, ako to je predpísané v Metodickom usmernení pre žiadateľov o poskytnutie dotácie z Grantového systému MK SR v roku 2008 pre príslušné programy.

6) Je potrebné k žiadosti o grant priložiť aj potvrdenie o vyrovnaní pohľadávok voči všetkým zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni a príspevku na starobný dôchodok?

Uvedené potvrdenia netreba priložiť k žiadosti o pridelenie dotácie, ktorá sa zasiela na Ministerstvo kultúry SR. Tieto potvrdenia budú dožiadané od žiadateľa až dodatočne po oficiálnom schválení dotácie ministrom kultúry.

7)  Je potrebné pri finančnom vyúčtovaní predkladať faktúry a účtenky?

Vyúčtovanie dotácie tvorí podľa zmluvy vyplnená príloha č. 1 a 2 a kópie bankových výpisov preukazujúcich použitie dotácie. V prípade hotovostného styku sa vyžadujú kópie pokladničných dokladov preukazujúcich použitie finančných prostriedkov. Ďalej sa vyžaduje doklad o odvedení výnosov z poskytnutých prostriedkov a doklad o vrátení nevyčerpanej dotácie. Ak je prijímateľ dotácie registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty, táto nie je pri vyúčtovaní dotácie považovaná za oprávnený výdavok.

8) Do ktorého grantového programu/podprogramu je potrebné podať si projekt, ak mám záujem realizovať aktivity v marginalizovaných rómskych komunitách?

V prípade že plánujete uskutočniť kultúrno-umelecké aktivity priamo v rómskych komunitách, a to kedykoľvek v priebehu roka, môžete si projekt podať do grantového podprogramu 6.1.5 Živá kultúra – Umelecké tvorivé dielne.

9) Koľko projektov si môže jeden žiadateľ podať do grantového systému MK SR?

Počet podaných projektov na jedného žiadateľa je určený pri špecifikácii jednotlivých grantových programov/podprogramov v metodických usmerneniach. Podmienkou však je, že žiadateľ sa nemôže paralelne uchádzať o dotáciu na identický projekt vo viacerých programoch a podprogramoch grantového systému MK SR.

10) Ako je určená výška spolufinancovania žiadateľa na projekte?

Pre grantový systém platný na rok 2008 je pre žiadateľa určené jednotné spolufinancovanie vo výške najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu a to pre všetky grantové programy a podprogramy.

11) Je možné pridelenú dotáciu použiť ako spolufinancovanie pri projektoch podporených zo štrukturálnych fondov?

V prípade grantového programu 6 je možné poskytnutú dotáciu použiť na tematicky identický projekt, ktorý bol podporený zo štrukturálnych fondov alebo iných medzinárodných iniciatív.

12) Aký je rozdiel v položke honoráre a osobné náklady?

Rozpočtová položka honoráre predstavuje odmenu vyplatenú predovšetkým umelcom (hercom, tanečníkom, spevákom, sochárom, spisovateľom..) a to výlučne v zmysle zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.  Rozpočtová položka ostatné náklady predstavuje odmeny za vykonanie práce vyplatené na základe uzatvorených dohôd o vykonaní práce alebo na základe príkazných zmlúv, resp. zmlúv o diele.

13) Sme občianske združenie, ktoré vedie tanečný súbor. Nemáme však dostatok financií na zakúpenie krojov a hudobných nástrojov pre členov súboru. Je možné, požiadať si o dotáciu na takýto typ projektu v grantovom programe 6 a 8?

Ministerstvo kultúry SR podporuje v určitej miere aj nákup hmotného majetku (kroje, hudobné nástroje a pod.), avšak podmienkou žiadateľa je, aby sa podaný projekt obsahovo viazal na priority grantového programu 6 a 8 a aby výstupom projektu bola kultúrna, resp. kultúrno–spoločenská prezentácia súboru.

14) Chcel by som zrealizovať projekt, ktorého cieľovou skupinou by mali byť občania maďarskej aj rómskej národnosti. Pod ktorú národnostnú menšinu mám projekt zaregistrovať?

V prípade že žiadateľ realizuje projekt pre príslušníkov niekoľkých národnostných menšín, zaregistruje projekt pod tú národnostnú menšinu, ktorá dominuje v rámci stanovených cieľových skupín. Ak sa jedná o multikultúrny typ podujatia, projekt je potrebné zaregistrovať do programu 6.4.1 Prezentačné aktivity smerom k majorite.

15) Sme registrovaný ako medzinárodná mimovládna organizácia, ktorá má svoje zastúpenie aj na Slovensku. Môžeme sa uchádzať o príspevok z grantového systému Ministerstva kultúry SR?

Nie, medzinárodná organizácia nie je oprávneným žiadateľom v rámci grantového systému MK SR.

16) Po elektronickej registrácii v programe 8 sa mi medzi ostatnými doplňujúcimi náležitosťami vytlačili aj prázdne formuláre, ktoré v súvislosti s mojou žiadosťou nebolo potrebné vypĺňať. Treba ich poslať poštou spolu s ostatnými?

Prázdne formuláre, ktoré ste pri registrácii nevypĺňali, pretože nesúviseli so zameraním vašej žiadosti, nie je potrebné posielať. Podmienkou je poslať všetky doplňujúce náležitosti, ktoré sa týkajú vášho konkrétneho projektu. Zoznam je uvedený v Metodickom usmernení pre žiadateľov o poskytnutie dotácie z Grantového systému MK SR v roku 2008 pre príslušný program a v Kontrolnom liste doplňujúcich náležitostí jednotlivých podprogramov.

17) Pri elektronickej registrácii je v podprograme 8.3 potrebné uviesť „Umelecký žáner/žánre“ podujatia a v zátvorke uvádzate - tanec, hudba, spev,  divadlo, výtvarné umenie. Je potrebné tieto druhy bližšie špecifikovať?

Áno, táto kolonka je určená na bližšiu špecifikáciu umeleckých žánrov 
- príklad: tanec – ľudový, moderný, spoločenský
               hudba -  ľudová, dychová, klasická
               spev – ľudový, operný, moderný
               divadlo – ochotnícke, kočovné, bábkové a pod.                        

18) Môžem zaradiť do programu 8. 1 aj organizáciu regionálnych prehliadok, festivalov a súťaží ?

Podprogram 8.1 je zameraný najmä na podporu medzinárodných, celoslovenských a krajských festivalov, prehliadok, súťaží a spomienkových slávností venovaných významným osobnostiam a kultúrno-historickými udalostiam nadregionálneho významu. Do podprogramu 8.1 rovnako spadajú všetky ostatné prehliadky, festivaly a súťaže v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, folklorizmu a amatérskej umeleckej tvorby.

Linky