Štruktúra programu

Program 1 - Obnovme si svoj dom - termín uzávierky na predkladanie žiadostí 5.11.2007

1.1. Obnova kultúrnych pamiatok
1.2. Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
1.3. Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu

Linky