Štruktúra programu

Program 4 – Umenie – termín uzávierky 16.11.2007

4.1 Divadlo a tanec

4.1.1 Podpora vzniku, uvádzania a šírenia pôvodnej tvorby
4.1.2 Reprízy javiskového diela
4.1.3 Prehliadky, festivaly, súťaže
4.1.4 Edukačné programy (kurzy, tvorivé dielne, konferencie, semináre, kolokviá, súťaže a pod., členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách)
4.1.5 Divadelná reflexia

4.2 Hudba

4.2.1 Podpora vzniku, uvádzania a šírenia pôvodnej tvorby
4.2.2 Podpora koncertného života v rámci festivalov, prehliadok, súťaží a koncertov
4.2.3 Edukačné programy (kurzy, tvorivé dielne, konferencie, semináre, kolokviá, súťaže a pod., členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách)
4.2.4 Podpora vydávania zvukových a obrazových nosičov
4.2.5 Hudobná reflexia

4.3 Výtvarné umenie, úžitkové umenie, fotografia, dizajn, architektúra

4.3.1 Tvorba a realizácia diel
4.3.2 Prezentačné aktivity: výstavy, salóny, festivaly, prehliadky
4.3.3 Edukačné aktivity (tvorivé dielne, kurzy, tvorivé pobyty, semináre, konferencie, súťažné podujatia, členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách) 
4.3.4 Reflexia výtvarných umení

4.4 Medziodborové profesionálne kultúrne aktivity

4.4.1 Periodické podujatia a ďalšie aktivity
4.4.2 Neperiodické podujatia a ďalšie aktivity
4.4.3 Edukačné aktivity prekračujúce rámec jedného druhu umenia (tvorivé dielne, kurzy, tvorivé pobyty, semináre, konferencie, súťažné podujatia, členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách)
4.4.4 Medziodborová reflexia zahŕňajúca viaceré druhy umenia

4.5 Literatúra a knižná kultúra

4.5.1 Vydávanie umeleckej literatúry a časopisov pre deti a mládež
4.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
4.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry
4.5.4 Vydávanie pôvodnej a prekladovej umenovednej a spoločenskovednej literatúry
4.5.5 Vydávanie umeleckých a kultúrnych časopisov
4.5.6 Aktivity z oblasti literatúry a knižnej kultúry

Linky