Štruktúra programu

Program 6 - Kultúra národnostných menšín – termín uzávierky 26.11.2007

6.1 Živá kultúra

6.1.1 Festivaly a prehliadky
6.1.2 Folklórne aktivity a podujatia
6.1.3 Divadelná činnosť
6.1.4 Súťaže v umeleckej tvorivosti
6.1.5 Umelecké tvorivé dielne
6.1.6 Detské a mládežnícke tábory
6.1.7 Výstavné aktivity
6.1.8 Literárne aktivity

6.2 Periodická tlač

6.2.1 Denníky
6.2.2 Týždenníky
6.2.3 Mesačníky a dvojmesačníky
6.2.4 Štvrťročníky
6.2.4 Občasníky
6.2.5 Elektronické periodiká

6.3 Neperiodická tlač

6.3.1 Pôvodná tvorba národnostných autorov
6.3.2 Prekladová literatúra
6.3.3 Společensko-vedná literatúra
6.3.4 Monografie (dvojjazyčné) miest a obcí
6.3.5 CD nosiče

6.4 Kultúrna politika 

6.4.1 Prezentačné aktivity smerom k majorite
6.4.2 Odborné semináre
6.4.3 Výskum
6.4.4 Produkcia dokumentárnych filmov

Linky