Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zo 16. novembra 2005 č. MK-12947/05-110/30493

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8 ods. 2 zákona   č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1
Účel dotácie

Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok (ďalej len „dotácia“) možno poskytnúť na účely realizácie projektov z oblastí

 • a) tvorby a šírenia kultúrnych hodnôt,
 • b) ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva,
 • c) zahraničných kultúrnych aktivít a medzinárodných kultúrnych aktivít celoslovenského významu,
 • d) kultúrnej tvorivosti a voľnočasových kultúrnych aktivít,
 • e) vzdelávacích programov v kultúre,
 • f) rozvoja kultúry národnostných menšín,
 • g) kultúrnych aktivít zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

§ 2
Podmienky poskytovania dotácie

(1) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je

 • a) fyzická osoba,
 • b) podnikateľ,
 • c) vyšší územný celok alebo obec,
 • d) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec,
 • e) občianske združenie,
 • f)  nadácia,
 • g) záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou,
 • h) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • i)  neinvestičný fond,
 • j)  vysoká škola,
 • k) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,
 • l)  Matica slovenská.

(2) Dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je jej vlastníkom.

(3) Žiadateľovi podľa odseku 1 písm. a) až k) možno poskytnúť dotáciu, ak preukáže, že má na financovanie účelu, na ktorý sa dotácia požaduje, zabezpečené krytie nákladov z iných zdrojov najmenej vo výške 5 %.

(4) Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi,

 • a) ktorý neposkytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní podľa osobitného predpisu v oblasti kultúry,
 • b) ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin proti majetku, ak ide o žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou,
 • c) ktorý je v konkurze alebo likvidácii,
 • d) voči ktorému je vedené exekučné konanie; to sa nevzťahuje na žiadateľa podľa odseku 1 písm. c) a d),
 • e) ktorý nemá usporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom za ktorýkoľvek z troch predchádzajúcich rozpočtových rokov.

(5) Žiadateľovi, ktorý je podnikateľom, nemožno poskytnúť dotáciu, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu; to sa vzťahuje aj na žiadateľa, ktorý je združením podnikateľov2).

(6) Dotáciu nemožno poskytnúť na

 • a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov; to neplatí, ak ide o dotáciu podľa odseku 7,
 • b) splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
 • c) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch; to neplatí, ak ide o dotáciu podľa odseku 7.

(7) Dotáciu, ktorá je štátnou pomocou podľa osobitného predpisu, možno poskytnúť len v súlad s osobitným predpisom8) a právnymi predpismi Európskeho spoločenstva v oblasti štátnej podpory.

§ 3
Predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie

(1) Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie podľa odseku 1 je

 • a) popis projektu v štruktúre podľa prílohy č. 2,
 • b) rozpočet projektu v štruktúre podľa prílohy č. 3,
 • c) doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, s výnimkou žiadateľa podľa § 2 ods. 1 písm. c) a l),
 • d) doklad preukazujúci oprávnenie prevádzkovať živnosť alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie podnikať, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
 • e) potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania vydané príslušným inšpektorátom práce nie staršie ako tri mesiace, ak je žiadateľom podnikateľ alebo združenie podnikateľov2),
 • f)  výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľom fyzická osoba,
 • g) doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky,  s výnimkou žiadateľa, ktorým je vyšší územný celok alebo obec,
 • h) doklad preukazujúci spolufinancovanie podľa § 2 ods. 3,
 • i) doklad o vlastníctve nehnuteľnosti, ak predmetom financovania je nehnuteľnosť,
 • j) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je v konkurze alebo v likvidácii,
 • k) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je voči nemu vedené exekučné konanie, s výnimkou žiadateľa podľa § 2 ods. 1 písm. c) a d),
 • l)  čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má usporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom za všetky tri predchádzajúce rozpočtové roky,
 • m) iný doklad potrebný na posúdenie žiadosti.

§ 3a
Prechodné ustanovenie

Ustanovenie § 2 ods. 6 písm. a) a c) sa vzťahuje aj na žiadosti o poskytnutie dotácie podané pred účinnosťou tohto výnosu, ak spĺňajú podmienky ustanovené týmto výnosom.

§ 4
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 29. apríla 2004 č. MK-480/2004-1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (oznámenie č. 277/2004 Z. z.).

§ 5
Účinnosť

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2005.

Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 28. marca 2006 č. MK-2165/2006-110/6075 nadobudol účinnosť 1. apríla 2006.

Minister kultúry SR
František Tóth, v. r.

prílohy (pdf, 141.02 kB)§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

§ 20f až 20j Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 183/2000 Z. z.

Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z.

Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.

§ 10 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Linky