Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zo 16. novembra 2007 č. MK-4601/2007-110/17430

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona  č. 584/2005 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zo 16. novembra 2005 č. MK-12947/05-110/30493 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (oznámenie č. 512/2005 Z. z.) v znení výnosu z 28. marca 2006 č. MK-2165/2006-110/6075 (oznámenie č. 173/2006 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) podpory sprístupňovania kultúrnych hodnôt žiakom a učiteľom základných škôl a študentom a učiteľom stredných škôl.“.

2. V § 2 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorý požaduje dotáciu na realizáciu projektu z oblasti podľa § 1 písm. h).“.

3. V § 2 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) ktorý má nedoplatky na poistnom na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti.“.

4. V § 3 ods. 2 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:
„m) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nemá nedoplatky na poistnom na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti,“.

Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno n).

Čl. II

Tento výnos nadobúda účinnosť 15. decembra 2007.

Marek Maďarič
minister kultúry

Linky