Spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí - program Pro Slovakia 

1) Odborná komisia ako poradný orgán ministra kultúry posúdi kvalitatívnu úroveň predložených projektov na základe nasledujúcich hodnotiacich kritérií:

  • a) súlad projektu so zameraním aprioritami podprogramu,
  • b) história žiadateľa, skúsenosti srealizáciou kultúrnych projektov,
  • c) kvalita podujatia, resp. jedinečnosť, originálnosť projektu,
  • d) reálnosť rozpočtu,
  • e) výška spolufinancovania projektu,
  • f) logická nadväznosť projektových aktivít avýstupov, udržateľnosť projektu
  • g) výstup voči verejnosti, prínos podujatia.

2) O pridelení, resp. nepridelení dotácie rozhoduje minister na základe návrhu odbornej komisie.

Linky