Charakteristika grantového systému MK SR v roku 2007

Grantový systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je dôležitým nástrojom podpory štátnej kultúrnej politiky. Reformou verejnej správy došlo k decentralizácii na všetkých úrovniach štátnej správy, aj v rezorte kultúry. Kompetencie v zriaďovateľskej oblasti a v oblasti riadenia a správy väčšiny kultúrnych inštitúcií sa presunuli z orgánov štátnej správy na územnú samosprávu. Samosprávne kompetencie obcí a vyšších územných celkov vrátane kompetencií v oblasti zabezpečenia niektorých kultúrnych potrieb občanov sú po fiškálnej decentralizácii už  plne financované z ich vlastných rozpočtov. Štát v rámci svojej dotačnej politiky prispieva zo štátneho rozpočtu v súlade s programovým vyhlásením vlády a prioritami rezortu na podporu rozvoja kultúry v pôsobnosti územnej samosprávy a neštátneho sektoru.  
Grantový systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v roku 2007 vychádza z doterajších skúseností ministerstva pri poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám, ktorí sa o túto dotáciu uchádzali a z potrieb zabezpečiť transparentný, spravodlivý a stabilný systém finančnej podpory všetkých kultúrnych a umeleckých aktivít. Objem finančných prostriedkov každoročne vyčlenený na grantový systém rezortu je limitovaný štátnym rozpočtom a predstavuje len zlomok objemu finančných prostriedkov, ktorý je zo strany žiadateľov požadovaný. Preto je požiadavka transparentnostiobjektivity pri posudzovaní každej žiadosti zvlášť dôležitá.
Finančná podpora v rámci grantového systému rezortu v roku 2007 je založená na princípe adresnosti podpory s dôrazom na kvalitu a prístupnosť kultúrnych hodnôt občanom a na efektívnosť poskytnutých finančných prostriedkov. Preto aj nástroje poskytovania dotácií a spôsob posudzovania žiadostí sú prispôsobené tomuto princípu. 

Ministerstvo kultúry pristupuje k zmenám v organizácií grantového systému v roku 2007 tak, aby nový systém zohľadňoval legislatívne zmeny v oblasti rozpočtových pravidiel verejnej správy a aby sa v porovnaní s doterajším systémom 
a) vo väčšej miere zabezpečovalo právo všetkých občanov na prístup ku kultúrnym hodnotám,
b) zvýšila transparentnosť grantového systému ministerstvaobjektivita pri posudzovaní žiadostí a rozhodovaní o prideľovaní finančných prostriedkov,
c) skrátil termín vybavovania žiadostí od podania žiadosti po pridelenie finančných prostriedkov žiadateľovi,
d) zjednodušili pravidlá pri poskytovaní a vyúčtovaní použitia štátnych finančných prostriedkov a zároveň zvýšila zodpovednosť žiadateľa i poskytovateľa dotácie za dodržiavanie týchto pravidiel.   

Ministerstvo kultúry vydalo Výnos zo 16. novembra 2005 č. MK-12947/05-/30493 poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení výnosu MK SR z. 28. marca 2006 č. MK-2165/2006-110/6075, čím sa grantový systém ministerstva legislatívne dáva do súladu so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
           
Jednotlivé útvary ktoré sú gestorom grantových programov, vydávajú a zverejňujú podmienky poskytovania dotácií v grantových programoch, ktoré gestorujú. 
Vyššia transparentnosť a spoľahlivosť grantového systému vrátane skrátenia termínov vybavovania žiadosti a znižovania administratívnej náročnosti v niektorých etapách jeho vybavovania v porovnaní s doterajším systémom sa zabezpečuje zmenou jeho organizácie. Dotácia ministerstva je podmienená finančnou spoluúčasťou žiadateľa v súlade s výnosom v rozsahu osobitne stanovenom pre jednotlivé grantové programy a podprogramy. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

Žiadosti vrátene príloh sa podávajú osobne do podateľne ministerstva alebo poštou v stanovených termínoch pre jednotlivé grantové programy a podprogramy. Pred písomným podaním žiadosti je potrebné, aby žiadateľ zaregistroval žiadosť elektronicky (prostredníctvom formulára dostupného na tejto stránke) zadaním požadovaných údajov, čím sa zvýši rýchlosť a transparentnosť procesu vybavovania žiadosti. Žiadateľ má zároveň takto možnosť získať priebežnú informáciu o tom, v akom štádiu vybavovania sa jeho žiadosť nachádza.

Linky