Kontakty na tajomníkov jednotlivých programov/podprogramov

Všeobecná kontaktná mailová adresa  granty@culture.gov.sk   

 

Program/Podprogram
číslo a názov

 

Garant  programu

 

 

Tajomník
podprogramu

 

Telefón 

1. Obnovme si svoj dom

 

 

 

1.1
Obnova kultúrnych pamiatok

SKD

E. Majchráková

02/59391 412

1.2
Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva

SKD

M. Medvecká

02/29391/475

1.3
Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu

SKD

J.Liptay

02/59391 472

1.4
Obnova a využitie pamätihodností obce vo verejnom záujme

SKD

Ľ. Vodička

 

02/59391 421

2. Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

 

 

 

2.1
Knižnice a knižničná činnosť

SKD

J.Molnár

02/59391 423

2.2
Múzeá a galérie

SKD

J.Kováčiková

02/59391 472

2.3
Ochrana kultúrneho dedičstva

SKD

K.Kamenská

02/59391 411

2.4
Akvizícia múzeí a galérií

SKD

B. Macháčková

02/59391 431

2.5
Akvizícia knižníc

SKD

M.Lopušanová

02/59391 423

3. AudioVízia 2007

 

 

 

3.1
Tvorba a vývoj audiovizuálnych diel

SMA

D.Baranceková

02/59391 231

3.2
Produkcia audiovizuálnych diel

SMA

D.Baranceková

 

3.3
Produkcia dlhometrážnych filmov pre kiná

SMA

D.Baranceková

 

3.4
Postprodukcia a/alebo distribúcia audiovizuálnych diel

SMA

D.Baranceková

 

3.5
Minoritná koprodukcia dlhometrážnych filmov pre kiná

SMA

D.Baranceková

 

3.6
Distribúcia zahraničných audiovizuálnych diel

SMA

D.Baranceková

 

3.7
Podujatia a/alebo prezentácia audiovizuálnych diel

SMA

D.Baranceková

 

3.8
Edičná činnosť v oblasti audiovízie

SMA

D.Baranceková

 

4. Umenie

 

 

 

4.1
Divadlo a tanec

SU

 D.Pápayová

02/59391 312

4.2
Hudba

SU

B. Horváthová

02/59391 302

 

4.3
Výtvarné umenie, úžitkové umenie, fotografia, dizajn, architektúra

SU

J. Motyčková

02/59391 301

4.4
Medziodborové profesionálne kultúrne aktivity

SU

D.Pápayová

 

4.5
Literatúra a knižná kultúra

SU

Ľ. Ďurišinová

J. Bábik

02/59391 308

5. Pro Slovakia

 

 

 

5.1
Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí        

OMVZKS

S. Salanská

02/59391 305

5.2
Mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov

OMVZKS

S. Salanská

 

5.3
Podpora úspešných projektov medzinárodnej spolupráce

OMVZKS

S. Salanská

 

6. Kultúra národnostných menšín

 

 

 

6.1
Živá kultúra

SMK

L. Henčelová J.Trnovcová

02/59391 493
02/59391 442

6.2
Periodická tlač

SMK

L. Henčelová J.Trnovcová

 

6.3
Neperiodická tlač

SMK

L. Henčelová J.Trnovcová

 

6.4
Kultúrna politika 

SMK

L. Henčelová J.Trnovcová

 

7. Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva

 

 

 

7.1
Živá kultúra

SMK

L.Šrámková

02/59391 441

7.2
Periodická tlač

SMK

L.Šrámková

 

7.3
Neperiodická tlač

SMK

L.Šrámková

 

8. Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť

 

 

 

8.1
Tradičná kultúra a amatérska umelecká tvorba

OMVZKS

M. Ševčíková

02/59391 408

8.2
Kultúrno-osvetová činnosť a voľnočasové aktivity

OMVZKS

M. Ševčíková

 

8.3
Publikačná činnosť v oblasti tradičnej kultúry, amatérskej umeleckej tvorby a kultúrno-osvetovej činnosti

OMVZKS

M. Ševčíková

 

Linky