Kritériá hodnotenia v podprogramoch Programu Obnovme si svoj dom

Odborná komisia hodnotí projekty podľa kritérií hodnotenia projektov v Programe Obnovme si svoj dom, ktoré sú stanovené v súlade s prioritami podprogramov a Výnosom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-2165/2006-110/6075 zo dňa 28.marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK–12947/05-110/30493 zo16. novembra 2005.

Kritériá hodnotenia :

súlad projektu s prioritami podprogramu,
efektívnosť a primeranosť aktivít projektu z hľadiska ochrany pamiatkového fondu/pamätihodností obce,
efektívnosť rozpočtu projektu vzhľadom k cieľom projektu a prioritám podprogramu,
výška spolufinancovania projektu.  

Odborná komisia bude pri hodnotení projektov vychádzať tiež z kritéria efektívnosti využitia dotácie z pohľadu realizovateľnosti komplexného projektu (návrh poskytnutia dotácie kvantifikovaný s ohľadom na realizovateľnosť uceleného projektu).

Dotácia sa poskytuje v programe Obnovme si svoj dom v roku 2007 prioritne :

v podprograme 1.1 - na obnovu hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok v mestských pamiatkových rezerváciách,
v podprograme 1.2 - na obnovu kultúrnych pamiatok - meštianskej architektúry v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva, zameranú na trvale udržateľný rozvoj,
v podprograme 1.3 - na vydávanie odborných publikácií o pamiatkovom fonde,
v podprograme 1.4 - na obnovu pamätihodností obce - historických parkov, verejnej zelene a drobnej architektúry, zameranú na trvale udržateľný rozvoj.

Linky