Kritériá hodnotenia pre udelenie dotácie z programu AudioVízia 2007

Podprogram 3.1 Tvorba a vývoj audiovizuálnych diel (development)

 • Kvalita a originalita námetu, scenára a/alebo obsahovej štruktúry projektu: pri hraných projektoch: námet, obsahová štruktúra, postavy a vizuálny štýl; pri tvorivých dokumentoch: námet, obsahová štruktúra, vizuálny štýl a tvorivý prínos; pri animovaných projektoch: námet, obsahová štruktúra, vizuálny štýl a výtvarná stránka.
 • Vypracovanie projektu (kvalita projektu, prehľadnosť, pravdivosť, úplnosť).
 • Kvalita stratégie vývoja projektu: popis a časový harmonogram činností spojených s vývojom projektu; presnosť rozpočtu na vývoj.
 • Kvalita stratégie financovania a produkčného potenciálu: predbežný finančný výrobný plán;  uvedenie možných podielov alebo koprodukčných zmlúv.
 • Predpoklady na realizáciu (scenárista, dramaturg, režisér, producent).
 • Potenciál európskeho a medzinárodného využitia a atraktivita pre distribúciu.
 • Bonus (prémiové body za výnimočnosť v kvalite a originalite námetu/scenára/projektu a predpokladoch na realizáciu).

Podprogram 3.2 Produkcia audiovizuálnych diel

 • Kvalita a originalita námetu, scenára a/alebo obsahovej štruktúry projektu: pri hraných projektoch: námet, obsahová štruktúra, postavy a vizuálny štýl; pri tvorivých dokumentoch: námet, obsahová štruktúra, vizuálny štýl a tvorivý prínos; pri animovaných projektoch: námet, obsahová štruktúra, vizuálny štýl a výtvarná stránka.
 • Vypracovanie projektu (kvalita projektu, prehľadnosť, pravdivosť, úplnosť).
 • Kvalita stratégie projektu: popis a časový harmonogram činností spojených s realizáciou projektu;  presnosť rozpočtu na výrobu.
 • Kvalita stratégie financovania a produkčného potenciálu: predbežný finančný výrobný plán;  uvedenie partnerov, koprodukčných zmlúv a akceptačných listov.
 • Predpoklady na realizáciu (producent, scenárista, režisér, dramaturg, kameraman, výtvarník, hudobný skladateľ...).
 • Potenciál európskeho a medzinárodného využitia a atraktivita pre distribúciu.
 • Bonus (prémiové body za výnimočnosť v kvalite a originalite námetu/scenára/projektu a predpokladoch na realizáciu).

Podprogram 3.3 Produkcia dlhometrážnych filmov pre kiná

 • Kvalita a originalita scenára: pri hraných projektoch: aktuálnosť vybranej témy, námet, dramatická kompozícia, postavy, jazyk, obraz, obsah, forma rozprávania; pri tvorivých dokumentoch: aktuálnosť vybranej témy, námet, konštrukcia a výstavba predlohy a scenáru, forma rozprávania, forma udalosti, deja/alebo obsahovej štruktúry projektu; pri animovaných projektoch: námet, konštrukcia a výstavba predlohy a scenáru, forma rozprávania, vizuálny štýl a výtvarná stránka.
 • Vypracovanie projektu (kvalita projektu, prehľadnosť, pravdivosť, úplnosť).
 • Kvalita stratégie projektu: popis a časový harmonogram činností spojených s realizáciou projektu;  presnosť rozpočtu na výrobu.
 • Kvalita stratégie financovania a produkčného potenciálu: predbežný finančný výrobný plán; uvedenie partnerov, koprodukčných zmlúv a akceptačných listov.
 • Predpoklady na realizáciu (producent, scenárista, režisér, dramaturg, kameraman, výtvarník, hudobný skladateľ...).
 • Potenciál európskeho a medzinárodného využitia a atraktivita pre distribúciu.
 • Bonus (prémiové body za výnimočnosť v kvalite a originalite námetu/scenára/projektu a predpokladoch na realizáciu alebo za podporu projektu v Eurimages). 

Podprogram 3.4 Postprodukcia a/alebo distribúcia audiovizuálnych diel

 • Kvalita a originalita námetu, scenára a/alebo obsahovej štruktúry projektu: pri hraných projektoch: námet, obsahová štruktúra, postavy a vizuálny štýl; pri tvorivých dokumentoch: námet, obsahová štruktúra, vizuálny štýl a tvorivý prínos; pri animovaných projektoch: námet, obsahová štruktúra, vizuálny štýl a výtvarná stránka.
 • Vypracovanie projektu (kvalita projektu, prehľadnosť, pravdivosť, úplnosť).
 • Kvalita stratégie projektu: existujúci partneri a priebeh realizácie výroby; presnosť rozpočtu na výrobu a postprodukciu.
 • Kvalita stratégie financovania a produkčného potenciálu: predbežný finančný výrobný a distribučný plán a distribučná stratégia; uvedenie partnerov, koprodukčných zmlúv a akceptačných listov.
 • Kvalita predloženého nakrúteného materiálu (naplnenie režijnej koncepcie a v projekte deklarovaných zámerov).
 • Potenciál európskeho a medzinárodného využitia a atraktivita pre distribúciu.
 • Bonus (prémiové body za výnimočnosť v kvalite a originalite námetu/scenára/projektu a v kvalite nakrúteného materiálu alebo za podporu projektu v Eurimages). 

Podprogram 3.5 Minoritná koprodukcia dlhometrážnych filmov pre kiná

 • Kvalita a originalita scenára: pri hraných projektoch: aktuálnosť vybranej témy, námet, dramatická kompozícia, postavy, jazyk, obraz, obsah, forma rozprávania; pri tvorivých dokumentoch: aktuálnosť vybranej témy, námet, konštrukcia a výstavba predlohy a scenáru, forma rozprávania, forma udalosti, deja/alebo obsahovej štruktúry projektu; pri animovaných projektoch: námet, konštrukcia a výstavba predlohy a scenáru, forma rozprávania, vizuálny štýl a výtvarná stránka.
 • Vypracovanie projektu (kvalita projektu, prehľadnosť, pravdivosť, úplnosť).
 • Kvalita stratégie projektu: popis a časový harmonogram činností spojených s realizáciou projektu;  presnosť rozpočtu na výrobu.
 • Kvalita stratégie financovania a produkčného potenciálu: predbežný finančný výrobný plán;  uvedenie partnerov, koprodukčných zmlúv a akceptačných listov.
 • Miera slovenskej účasti na projekte: účasť tvorivého tímu, výrobného štábu, miesto nakrúcania.
 • Potenciál európskeho a medzinárodného využitia a atraktivita pre distribúciu.
 • Bonus (prémiové body za výnimočnosť v kvalite a originalite námetu/scenára/projektu alebo za mieru slovenskej účasti na projekte alebo za podporu projektu v Eurimages). 

Podprogram 3.6 Distribúcia zahraničných audiovizuálnych diel

 • Kvalita a originalita projektu (výber distribuovaných filmov, spôsob distribúcie).
 • Vypracovanie projektu (kvalita projektu, prehľadnosť, pravdivosť, úplnosť).
 • Relevantnosť projektu pre slovenské audiovizuálne prostredie (jeho potreba pre toto prostredie).
 • Kvalita stratégie projektu: jeho „udržateľnosť“, vplyv na prostredie z dlhodobejšieho pohľadu;  uvedenie partnerov a distribučného plánu.
 • Stratégia financovania, podiel požadovaných prostriedkov voči ostatným investíciám.
 • Cieľová skupina, pre ktorú je projekt určený a distribučná stratégia na jej oslovenie.
 • Bonus (prémiové body za výnimočnosť z niektorých uvedených kritérií).


Podprogram 3.7 Podujatia a/alebo prezentácia audiovizuálnych diel

 • Kvalita a originalita projektu.
 • Vypracovanie projektu (kvalita projektu, prehľadnosť, pravdivosť, úplnosť).
 • Relevantnosť projektu pre slovenské audiovizuálne prostredie (jeho potreba pre toto prostredie).
 • Kvalita stratégie projektu: jeho „udržateľnosť“, vplyv na prostredie z dlhodobejšieho pohľadu;  uvedenie partnerov.
 • Stratégia financovania, podiel požadovaných prostriedkov voči ostatným investíciám.
 • Cieľová skupina, pre ktorú je projekt určený a schopnosť pokryť potreby zvolenej cieľovej skupiny projektu.
 • Bonus (prémiové body za výnimočnosť z niektorých uvedených kritérií).

Podprogram 3.8 edičná činnosť v oblasti audiovízie

 • Kvalita a originalita projektu.
 • Vypracovanie projektu (kvalita projektu, prehľadnosť, pravdivosť, úplnosť).
 • Relevantnosť projektu pre slovenské audiovizuálne prostredie (jeho potreba pre toto prostredie).
 • Kvalita stratégie projektu: jeho „udržateľnosť“ v prípade periodickej tlači, vplyv na prostredie z dlhodobejšieho pohľadu;  uvedenie partnerov.
 • Stratégia financovania, podiel požadovaných prostriedkov voči ostatným investíciám.
 • Cieľová skupina, pre ktorú je projekt určený a schopnosť pokryť potreby zvolenej cieľovej skupiny projektu.
 • Bonus (prémiové body za výnimočnosť z niektorých uvedených kritérií).

Žiadosť posudzuje podľa Kritérií hodnotenia pre udelenie dotácie z programu AudioVízia 2007 odborná komisia. Kritérií je v každom podprograme sedem a za každé môže každý člen komisie udeliť 12, 9, 6, 3 alebo 0 bodov. Výsledné hodnotenie vzniká spriemerovaním bodového hodnotenia všetkých hlasujúcich členov komisie v jednotlivých kritériách. Úspešný projekt musí získať najmenej 43 bodov.

 

Linky