Kritériá hodnotenia

Odborná komisia hodnotí žiadosti v súlade so stanovenými kritériami

súlad projektu so zámermi štátnej kultúrnej politikyv nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády a prioritami  sekcie umenia na príslušné obdobie,

umelecký prínos, začlenenie do kontextu súčasných umeleckých tendencií, originalita konceptu, kultúrny dosah,

obsahové a formálne spracovanie projektu (jasná formulácia obsahu a cieľa, konkrétny realizačný plán, personálne zabezpečenie, časový harmonogram projektu a pod.),

výstupy smerom k cieľovej skupine v zmysle dostupnosti a spôsobu šírenia a propagácie, 

reálnosť celkových nákladov a  primeranosť požadovanej dotácie,

celkový spôsob financovania – schopnosť získania ďalších zdrojov

 

Spôsob hodnotenia žiadostí

Žiadosť bude predložená na posúdenie odbornej komisii, ktorá ju po preštudovaní zhodnotí podľa Kritérií hodnotenia pre udelenie dotácie z programu Umenie 2007 a pridelí každému projektu body.

Komisie pre jednotlivé podprogramy a grantové okruhy si pred prvým zasadnutím určia stupnicu bodového hodnotenia. Výsledné hodnotenie vzniká spriemerovaním bodového hodnotenia všetkých hlasujúcich členov komisie v jednotlivých kritériách.

Hodnotenie komisie je podkladom k rozhodnutiu ministra kultúry o udelení dotácie. O konečnej výške dotácie rozhoduje minister kultúry.

Linky