Kritériá hodnotenia žiadostí v programe Pro Slovakia

Odborná komisia ako poradný orgán ministra posúdi kvalitatívnu úroveň predložených projektov na základe hodnotiacich kritérií:

 

a) súlad projektu so zameraním a prioritami podprogramu,

b) história žiadateľa, skúsenosti s realizáciou kultúrnych projektov,

c) kvalita podujatia, resp. jedinečnosť projektu,

d) reálnosť rozpočtu,

e) logická nadväznosť projektových aktivít a výstupov, udržateľnosť projektu

f) výstup voči verejnosti, prínos podujatia.

 

O pridelení, resp. nepridelení dotácie rozhoduje minister na základe návrhu odbornej komisie, ktorá je jeho poradným orgánom.

Linky