Kultúra národnostných menšín 2007

 

Kritériáposúdenia žiadostí :

relevantnosť zámerov a  cieľov projektu,
kvalita a originalita, tradícia,
kontinuita predloženého projektu,
prehľadnosť a úplnosť predloženého projektu,
reálnosť rozpočtu,
viaczdrojovéfinancovanie,
odborná a organizačná garancia prípravy a realizácie projektu,
kultúrno-spoločenský význam projektu, osobitný príspevok projektu k zachovaniu a rozvoju menšinovej kultúry,
multiplikačnýcharakter projektu,
cieľová skupina,
účelnosť a striktné dodržanie podmienok použitia dotácie v predchádzajúcom období.

 

Priority programu :

podpora kultúrnych aktivít zameraných na detí a mládež,
podpora kultúrnych aktivít s dlhoročnou tradíciou,
podpora kultúrnych aktivít s originálnym nápadom,
podpora minimálne jedného periodika za každú národnostnú menšinu,
podpora študentských(vysokoškolských / univerzitných) a regionálnych časopisov,
prioritné vydávanie diel národnostných autorov – vznik pôvodnej tvorby,
zverejnenie kultúrnych obsahov týkajúcich sa kultúry národnostných menšín na internete,

podpora  projektov, ktoré sú financované aj z iných zdrojov (napr. štrukturálnych fondov  a medzinárodných iniciatív).

Linky