Kritériá hodnotenia

Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva 2007

Kritériá posúdenia žiadostí

relevantnosť zámerov a cieľov projektu,
kvalita a originalita, tradícia,
kontinuita predloženého projektu, prehľadnosť a úplnosť predloženého projektu,
reálnosť rozpočtu,
viaczdrojové financovanie,
odborná a organizačná garancia prípravy a realizácie projektu,
kultúrno-spoločenský význam projektu,
multiplikačnýcharakter projektu,
cieľová skupina,
účelnosť a striktné dodržanie podmienok použitia dotácie v predchádzajúcom období.

Priority programu

podpora kultúrnych aktivít zameraných na deti a mládež,
podpora kultúrnych aktivít s dlhoročnou tradíciou,
podpora kultúrnych aktivít s originálnym nápadom,
podpora kultúrnych aktivít smerujúcich k posilneniu procesu sociálnej súdržnosti, k potieraniu všetkých prejavov násilia v spoločnosti a  tiež k rozvoju multikultúrnej dimenzie slovenskej spoločnosti,
podpora kultúrnych a umeleckých časopisov a publikácií prispievajúcich k integrácii znevýhodnených skupín obyvateľstva,
zverejnenie obsahov týkajúcich sa kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva na internete.

Linky