Organizačný a rokovací poriadok komisií programov grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) podľa čl. XV ods. 4 Organizačného poriadku Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK - 1110/2004 – 1 vydáva tento organizačný a rokovací poriadok:

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

(1) Tento organizačný a rokovací poriadok upravuje zloženie a činnosť komisií programov/podprogramov grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „komisia”). 

(2) Poslaním komisií je posudzovať žiadosti o poskytnutie dotácií a navrhovať podporu projektom z grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

Čl. 2
Postavenie komisie

(1) Komisia je poradným orgánom ministra v oblasti poskytovania dotácií v jednotlivých programoch/podprogramoch grantového systému ministerstva. Komisia sa zriaďuje pre každý program, prípadne podprogram grantového systému ministerstva.

(2) Na čele komisie je predseda komisie, ktorého v čase neprítomnosti zastupuje podpredseda komisie. Predsedu a podpredsedu komisie zo svojich členov volí komisia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov.

(3) Administratívne a technické podmienky pre činnosť komisie zabezpečuje organizačný útvar ministerstva, v ktorého pôsobnosti je príslušný program grantového systému ministerstva (ďalej len „gestor“).

(4) Agendu komisie vedie tajomník komisie, ktorého na návrh predstaveného gestora vymenúva a odvoláva minister. Tajomníkom komisie môže byť zamestnanec ministerstva. Tajomník komisie nie je členom komisie.

Čl. 3
Členstvo v komisii

(1) Komisia má najmenej 5 a najviac 11 členov. Členov komisie vymenúva minister na návrh gestora. Členstvo v komisii je nezastupiteľné.

(2) Členmi komisie môžu byť odborníci najmä z oblasti kultúry, umenia a ochrany kultúrneho dedičstva, zamestnanci rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva a štátni zamestnanci, ktorých služobným úradom je ministerstvo, najviac však dvaja v každej komisii.

(3) Funkčné obdobie komisie je dvojročné. Člena komisie môže minister vymenovať aj opätovne.

(4) Členstvo v komisii zaniká:

 • a) uplynutím funkčného obdobia člena,
 • b) ak nie je potvrdené novým ministrom do jedného mesiaca od jeho nástupu do funkcie,
 • c) vzdaním sa členstva,
 • d) odvolaním člena,
 • e) úmrtím člena.

(5) Člena komisie môže minister odvolať, najmä ak

 • a) sa bez písomného ospravedlnenia nezúčastnil na dvoch za sebou nasledujúcich rokovaní komisie; o tejto skutočnosti je tajomník komisie povinný informovať ministra,
 • b) porušil povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa čl. 4 ods. 6,
 • c) rozhodoval o žiadosti o poskytnutie dotácie v rozpore s čl. 5 ods.

Čl. 4
Rokovanie komisie

(1) Rokovanie komisie zvoláva na základe pokynu predstaveného gestora alebo predsedu komisie tajomník komisie.

(2) Predseda komisie vedie rokovanie komisie, zodpovedá za jeho priebeh a podpisuje zápis z rokovania vrátane návrhu zoznamu podporených a nepodporených žiadostí o poskytnutie dotácie.

(3) Komisia je uznášania schopná, ak sú na rokovaní prítomné najmenej dve tretiny jej členov, pričom jedným z nich musí byť predseda alebo podpredseda komisie. Na prijatie rozhodnutia sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov komisie.

(4) Rokovania komisie sa zúčastňuje tajomník komisie. Rokovanie komisie je neverejné. So súhlasom všetkých prítomných členov komisie sa na rokovaní komisie môže zúčastniť aj osoba, ktorá nie je jej členom. 

(5) Z rokovania komisie vyhotovuje tajomník komisie neodkladne zápis a návrh zoznamu podporených a nepodporených žiadostí o poskytnutie dotácie vo forme protokolu podľa predpísanej štruktúry.

(6) Členovia komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s jednotlivými žiadosťami o poskytnutie dotácie a tiež o návrhoch komisie na poskytnutie dotácie pred konečným rozhodnutím ministra o jej poskytnutí. Táto povinnosť sa vzťahuje aj osoby, ktoré sa zúčastnili na rokovaní komisie v súlade s odsekom 4.

(7) O výsledkoch rokovania komisie informuje výlučne ministerstvo.

Čl. 5
Posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie

(1) Žiadosti o poskytnutie dotácie na rokovanie komisie predkladá tajomník komisie. 

(2) Tajomník komisie je povinný informovať členov komisie o

 • a) ministerstvom schválených prioritách štátnej podpory v príslušnej oblasti,
 • b) všetkých platných všeobecne záväzných právnych predpisoch a interných predpisoch ministerstva, ktoré upravujú poskytovanie dotácií,
 • c) ministerstvom stanovených hodnotových kritériách, ktoré sú pre komisiu záväzné,
 • d) spôsobe hodnotenia žiadostí,
 • e) povinnosti zachovávať mlčanlivosť,
 • f) postupe v prípade konfliktu záujmov.

(3) Komisia posudzuje žiadosti o poskytnutie dotácie z odborného hľadiska (súlad s prioritami a kritériami príslušného podprogramu, ktoré sú obsiahnuté v podmienkach poskytovania dotácií v príslušnom programe grantového systému ministerstva), z hľadiska efektívnosti využitia dotácie, ako aj z hľadiska opodstatnenosti a primeranosti požadovaných finančných prostriedkov v súlade so spôsobom hodnotenia žiadostí stanoveným ministerstvom.

(4) Návrhy komisie musia byť v súlade so všeobecne záväzným predpisom1) a internými predpismi ministerstva, ktoré upravujú poskytovanie dotácií .

(5) Komisia na základe predložených žiadostí o poskytnutie dotácie navrhuje poskytnutie alebo neposkytnutie dotácie jednotlivým projektom. V prípade, že je návrh na poskytnutie dotácie na príslušný projekt nižší ako žiadateľom požadovaná výška dotácie, určí komisia konkrétne výdavky - nákladové položky, na ktoré má byť dotácia poskytnutá.

(6) Člen komisie, ktorý má vzťah k prerokúvanej žiadosti o poskytnutie dotácie alebo jej žiadateľovi, je povinný o tejto skutočnosti informovať komisiu; z prerokúvania takejto žiadosti je tento člen komisie vylúčený. Tajomník komisie uvedie túto skutočnosť v zápise z rokovania komisie.

(7) Ak tajomník komisie zistí, že člen komisie neinformoval komisiu o skutočnostiach uvedených v odseku 6, je povinný túto skutočnosť neodkladne oznámiť ministrovi.

Čl. 6
Vypracúvanie odborných posudkov

(1) Predstavený gestora môže požiadať odborníka alebo skupinu odborníkov o vypracovanie odborného posudku alebo hodnotenia predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie.

(2) Osoby podľa odseku 1 sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich so žiadosťou o poskytnutie dotácie a návrhoch komisie na poskytnutie dotácie, ktoré sa dozvedeli pri svojej činnosti, pred konečným rozhodnutím ministra o poskytnutí dotácie.

Čl. 7
Záverečné a zrušovacie ustanovenia

(1) Člen komisie alebo odborník podľa čl. 6 ods. 1 tohto poriadku, ktorý nemá bydlisko v Bratislave, má nárok na náhradu cestovných výdavkov spojených s výkonom funkcie člena komisie podľa osobitného predpisu.

(2) Na návrh predstaveného gestora môže minister v súlade interným predpisom ministerstva rozhodnúť o poskytnutí odmeny členovi komisie za výkon jeho funkcie alebo odborníkovi podľa čl. 6 ods. 1 tohto poriadku; o výške tejto odmeny rozhodne na základe rozsahu činností spojených s výkonom funkcie. Nárok na odmenu nemajú štátni zamestnanci, ktorých služobným úradom je ministerstvo.

(3) Zrušuje sa:

 • a) Organizačný a rokovací poriadok odbornej komisie pre program Obnovme si svoj dom a odbornej komisie pre program Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií (múzeá, galérie a knižnice) číslo: MK-1035/2006-400/2048,
 • b) Organizačný a rokovací poriadok komisie programu AudioVízia 2006 číslo: MK-1413/2006-900/4432,
 • c) Organizačný a rokovací poriadok odborných komisií Programu 4 – Umenie Grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo vecnej pôsobnosti sekcie umenia číslo: MK-1726/2006-500/4370,
 • d) Organizačný a rokovací poriadok komisií programov Pro Slovakia a Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť Umenie Grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky číslo: MK-1774/2006-800/4545,
 • e) Organizačný a rokovací poriadok poradných orgánov generálneho riaditeľa Sekcie menšinových kultúr Ministerstva kultúry Slovenskej republiky číslo: MK-1/2006-600.

(4) Tento organizačný a rokovací poriadok nadobúda účinnosť 1. novembra 2006.

 

Marek Maďarič
 minister kultúry

Linky