Poučenie k vyplneniu elektronického registračného formulára žiadosti

1. Program: vyberte z ponuky podľa toho, do ktorého programu podávate svoju žiadosť.

2.-3. Podprogram/Oblasť: vyberte z ponuky podľa toho, do ktorého podprogramu podávate svoju žiadosť.

4. Národnostná menšina: len pre program 6. – Kultúrne aktivity národnostných menšín - vyberte podľa ponuky (v tlačenej podobe príslušného formulára sa nezobrazuje)

5. Názov projektu: musí byť zhodný vo všetkých predkladaných dokladoch (názov by mal vystihovať druh realizovaného projektu a zároveň by mohol slúžiť na jednoznačnú identifikáciu projektu).

6. Gestor programu: nevypĺňajte, systém doplní podľa zvoleného programu/podprogramu.

7. Názov žiadateľa alebo meno a priezvisko: odpísať identicky z dokladu o právnej subjektivite, t. j. stanov občianskeho združenia, výpisu z Obchodného registra, Živnostenského listu, zriaďovacej listiny a pod. Je potrebné rozlišovať veľké/malé písmená, medzery, bodky, čiarky. Meno a priezvisko vypĺňa len fyzická osoba, jednotlivec (občan).

8. Adresa sídla alebo miesta podnikania alebo trvalého pobytu: odpísať identicky z dokladu o právnej subjektivite. V políčkach okres, kraj si môžete vybrať z ponuky.

9. Právna forma žiadateľa: vyberte podľa ponuky. Oprávneným žiadateľom vo všeobecnosti je iba subjekt podľa uvedenej ponuky. Skupina oprávnených žiadateľov môže byť v rôznych programoch rôzna.

10. Dátum narodenia žiadateľa: vypĺňa len fyzická osoba, jednotlivec - zadajte dátum narodenia v tvare dd.mm.RRRR.

11. IČO žiadateľa: Identifikačné číslo – vydáva Štatistický úrad.

12. Číslo registrácie: vypĺňa len žiadateľ, ktorý sa zapisuje do obchodného registra alebo obdobného registra.

13. Štatutárny orgán: uveďte meno živnostníka, konateľa spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra, osoby oprávnenej konať v mene občianskeho združenia podľa stanov, meno a priezvisko fyzickej osoby –jednotlivca a pod.

14. – 17. Kontaktná osoba, email, telefón, fax: slúži na komunikáciu s MK SR.

18. Bankové spojenie: číslo účtu identicky odpísané z dokladu o zriadení účtu, t. j. zo zmluvy s bankou resp. z potvrdenia banky o vedení účtu. Uvádza sa len samotné číslo bez numerického kódu banky.

19. Banka (numerický kód): vyberte podľa ponuky

20. – 25. Celkový rozpočet, výnosy, spolufinancovanie, vlastné zdroje, iné zdroje, požadovaná dotácia: uvádzať len číselné hodnoty bez iných znakov (napr.: „Sk;“ „.-“ a pod.) Zapisované číselné hodnoty uvádzajte bez medzier medzi jednotlivými číslicami. Hodnoty je potrebné uvádzať v celých korunách!

26. Miesto realizácie: musí byť zhodné vo všetkých predkladaných dokladoch.

27. Termín realizácie projektu: uveďte podľa skutočnosti, termín musí byť zhodný vo všetkých predkladaných dokladoch

33. Metráž filmu: platí len pre podprogramy 3.1, 3.2, 3.4 - vyberte podľa ponuky (v tlačenej podobe príslušného formulára sa nezobrazuje)

34. Druh filmu: platí len pre podprogramy 3.1 až 3.5 - vyberte podľa ponuky (v tlačenej podobe príslušného formulára sa nezobrazuje)

35. Autor scenára: vpíšte podľa skutočnosti (platí len pre podprogramy 3.1 až 3.5) (v tlačenej podobe príslušného formulára sa nezobrazuje)

36. Režisér filmu: vpíšte podľa skutočnosti (platí len pre podprogramy 3.1 až 3.6) (v tlačenej podobe príslušného formulára sa nezobrazuje)

Rozpočet projektu: v jednotlivých riadkoch máte možnosť vybrať si z prednastavenej ponuky nákladov /výdavkov/, ktoré sú presne špecifikované v Podmienkach príslušného programu/podprogramu. Ak sa pri niektorej položke nachádza text “(špecifikovať)“, je potrebné bližšie konkretizovať zvolenú položku, a to vpísaním textu do políčka, ktoré sa vedľa objaví. V prípade, že v ponuke nenájdete Vami požadovaný druh nákladu /výdavku/, zvoľte položku „iné(špecifikovať)“ a potrebnú položku vpíšte do novootvoreného políčka. Rozpočet projektu musí byť úplný!

Upozorňujeme žiadateľov o dotáciu, že:

- neúplné žiadosti, t.j. žiadosti bez príslušných dokumentov (povinných a ďalších doplňujúcich náležitostí) určených vo Výnose a v Podmienkach pre poskytnutie dotácie pre jednotlivé programy a podprogramy,
- žiadosti vyplnené nečitateľne,
- žiadosti podané neoprávneným žiadateľom,
- žiadosti predložené do „nesprávneho“ programu/podprogramu,
- žiadosti, ktoré nespĺňajú podmienku minimálneho spolufinancovania podľa výnosu nebudú zaradené na rokovanie komisie!

Linky