Povinná elektronická registrácia žiadostí

 

Povinná elektronická registrácia žiadostí je pre všetky programy grantového systému ministerstva spoločná. Žiadatelia v programe AudioVízia 2007 postupujú nasledovne:

§ najprv si v súlade s Podmienkami poskytovania dotácií v programe Audiovízia 2007 vyplnia Žiadosť o poskytnutie dotácie („.rtf“) a Formulár pre doplňujúce informácie („.xls“) podľa pokynov k príslušnému podprogramu,

§ po vyplnení všetkých formulárov pristúpia k realizácii povinnej elektronickej registrácie. Nevyhnutné je vyplniť tie časti elektronickej registrácie žiadosti, ktoré sú vyznačené ako povinné (označené žltou farbou). Do jednotlivých polí elektronickej registrácie sa vypĺňajú údaje totožne s pripravenou Žiadosťou o poskytnutie dotácie („.rtf“) a Rámcovým rozpočtom projektu („.xls“),

§ po ukončení povinnej elektronickej registrácie systém umožní registráciu vytlačiť. Vytlačenú registráciu priložte k originálu žiadosti, ktorú budete podávať na ministerstvo. K požadovaným ďalším trom kópiám žiadosti nie je potrebné registráciu prikladať.

 

Povinná elektronická registrácia žiadostí

Linky